Beste inwoners van Apeldoorn,

We leggen elk jaar aan de gemeenteraad verantwoording af over de manier waarop we in het vorige jaar zijn omgegaan met het gemeenschapsgeld dat we mochten besteden. En over de resultaten die we hebben bereikt. We doen dat met een jaarrekening en een jaarverslag. Dat is een dik document met cijfers, tabellen en toelichtingen. We hebben daarvan een korte versie gemaakt, deze ‘Jaarstukken in vogelvlucht’. We zijn daarin niet volledig, maar besteden bewust alleen aandacht aan de hoofdzaken.

We hebben goed nieuws
De financiële positie van onze gemeente is in 2015 beter geworden. We worden financieel sneller gezond dan we hadden verwacht. Het positieve resultaat van de gemeente Apeldoorn over 2015 is € 11,7 miljoen. Dat voordeel komt bijna helemaal doordat onze uitgaven in het Sociaal Domein meevielen.

Maar er blijven onzekerheden
Er zijn voor de komende jaren nog wel grote onzekerheden binnen het Sociaal Domein. Er is nog veel onduidelijk en de risico´s zijn groot. Daarom stellen we voor om het voordeel binnen het Sociaal Domein in een aparte reserve Sociaal Domein te stoppen. We krijgen in de toekomst misschien nog tegenvallers in het Sociaal Domein. Met de reserve hebben we een buffer om die tegenvallers op te vangen.

Ina Sjerps               John Berends
secretaris               burgemeester

U leest meer over de verbetering van onze financiële positie in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 krijgt u een beeld van het financieel resultaat en de reserves. Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkelingen op een aantal belangrijke onderwerpen. In de hoofdstukken daarna laten we de resultaten zien voor de verschillende begrotingsprogramma’s met hun beleidsonderdelen.