U las het al: de financiële positie van de gemeente Apeldoorn is in 2015 verbeterd. Dat is vooral te danken aan het positieve resultaat van € 14,2 miljoen bij het Sociaal Domein. Met het Sociaal Domein bedoelen we de gemeentelijke werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Maar ook ons grondbedrijf staat er een stuk beter voor dan een paar jaar geleden. Ten slotte is de schuld van onze gemeente minder geworden. Hieronder gaan we kort in op deze onderwerpen.

Sociaal domein

De rijksoverheid heeft taken op het gebied van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet aan ons overgedragen. Zij denkt dat wij die taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren. In 2015 hebben we voor het eerst die taken uitgevoerd. En dat ging beter dan we hadden verwacht. We hebben in 2015 € 14,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot voor maatwerk Wmo, Jeugdzorg en Participatie. We zien dus dat onze maatregelen om de grote financiële risico's voor het jaar 2015 te beheersen, resultaat hebben gehad. We hebben samen met andere gemeenten met succes gelobbyd voor een betere verdeling van geld van de rijksoverheid. Met als resultaat dat we zo’n € 6 miljoen meer van het Rijk hebben gekregen. Daardoor ziet ons financiële plaatje voor de komende jaren er beter uit. We hebben in goed overleg met zorgaanbieders contractafspraken aangepast. We kregen ook onverwacht eenmalig extra geld van het Rijk. En we beginnen al een beetje het succes van ons beleid te zien.

Risico’s blijven
De risico’s bij het Sociaal Domein zijn van ruim € 22 miljoen in oktober 2014 verminderd tot bijna € 12 miljoen in september 2015. Maar de risico’s blijven. We kunnen ook moeilijk bepalen hoe groot ze precies zijn. Daarom vinden wij het verstandig om van de € 14,2 miljoen die we minder uitgaven dan begroot, een buffer te maken voor de risico's die we nog verwachten. U leest hier meer over in hoofdstuk 2.

Grondbedrijf

Ons Grondbedrijf staat er veel beter voor dan een paar jaar geleden. We leden toen veel verlies op de gronden die we in eigendom hadden. Het Grondbedrijf kan nu beter eventuele tegenvallers opvangen. Dat komt doordat de verhouding tussen de reserve van het Grondbedrijf (de financiële buffer) aan de ene kant en de risico’s aan de andere kant is verbeterd. Vooral de risico’s zijn kleiner geworden.

Resultaat
Het resultaat van het Grondbedrijf over 2015 is € 2,6 miljoen. Dat is bijna gelijk aan het bedrag van € 2,5 miljoen dat we in de begroting hadden opgenomen. Gezien de situatie van het Grondbedrijf in de afgelopen jaren een mooi resultaat!

Vermogenspositie

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente Apeldoorn bestaat uit de Algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ons eigen vermogen is in 2015 ongeveer gelijk gebleven en is € 38,9 miljoen.

Schulden
We hebben € 53 miljoen minder schuld. Het bedrag van onze leningen was begin 2015 € 657 miljoen en aan het eind van dat jaar € 604 miljoen. Een goede ontwikkeling, want de grootte van hun schulden wordt steeds belangrijker voor overheidsorganisaties.
Hoewel we dus minder geld hoefden te lenen, is onze vermogenspositie nog steeds zwak. We moeten daar de komende jaren veel aandacht aan blijven besteden.