In dit hoofdstuk zoomen we verder in op de financiële cijfers. Dat doen we door de begrotingscijfers te vergelijken met de rekeningcijfers. Met andere woorden: hoeveel geld waren we op 1 januari 2015 van plan in heel 2015 uit te geven en hoeveel geld hebben we op 31 december 2015 feitelijk over het hele jaar uitgegeven.
We maken daarbij onderscheid tussen baten en lasten. Baten zijn onze inkomsten in 2015 en lasten zijn onze uitgaven in 2015. Het verschil tussen de baten in 2015 en de lasten in 2015 is het bruto rekeningresultaat 2015.

Exploitatie

Exploitatie-overzicht gemeente Apeldoorn 2015

Bedragen in miljoenen euro’s

Begroot

Werkelijk

Verschil

Baten

Reguliere exploitatie

507,0

552,8

45,8

Bouwgrondexploitatie

34,1

28,5

-5,6

Totaal baten

541,1

581,2

40,1

Lasten

Reguliere exploitatie

535,9

550,0

14,1

Bouwgrondexploitatie

32,1

26,4

-5,7

Totaal lasten

568,0

576,4

8,4

Brutoresultaat

-26,9

4,8

31,7

Onttrekking uit reserves

26,9

6,9

-20,0

Nettoresultaat

0,0

11,7

11,7

In de begroting van 2015 zat een tekort van € 26,9 miljoen. Dat hebben we toen gedekt door € 20 miljoen uit de bestemmingsreserves te halen en bijna € 7 miljoen uit de Algemene Reserve. Uiteindelijk hebben we in 2015 maar € 6,9 miljoen uit de reserves hoeven te halen.
Dat we toch bedragen uit de reserves halen terwijl we een gunstig bruto-rekeningresultaat hebben, komt omdat er kosten en opbrengsten zijn, die we altijd met deze reserves verrekenen. Denk bijvoorbeeld aan de reserve riolering en de reserve afvalstoffenheffing. Of investeringen die we uit de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn halen.

Het resultaat over 2015 is € 11,7 miljoen voordelig.
We maken elk jaar een voorstel om het resultaat te bestemmen voor bepaalde doelen. Soms is dat een vrije keuze. Soms zijn we dat gewoon verplicht omdat we natuurlijk gemaakte afspraken nakomen. In 2015 geven we aan € 15,5 miljoen een speciale bestemming. Dat is meer dan het rekeningresultaat van € 11,7 miljoen. Daarom moeten we nog € 3,8 miljoen uit de Algemene Reserve halen.

De belangrijkste bestemming die we voorstellen is het vormen van een reserve Sociaal Domein van € 14,2 miljoen. Veel andere gemeenten hebben al zo’n reserve, maar wij hadden er tot nu toe niet het geld voor. Met het instellen van deze bestemmingsreserve blijven we trouw aan ons uitgangspunt, dat geld dat we hebben gekregen voor het Sociaal Domein hiervoor ook beschikbaar blijft. We zetten als het ware voor de jaren 2015 tot en met 2018 een hek om de budgetten voor het Sociaal Domein heen.
Met die reserve Sociaal Domein vangen we financiële risico's voor de komende jaren op en kunnen we ook investeren in de nieuwe taken. We verwachten namelijk voor de jaren 2016-2018 nog steeds flinke financiële tekorten binnen het Sociaal Domein. Want het Rijk betaalt de komende jaren nog minder geld aan de gemeenten. Het is bovendien onduidelijk hoe dat geld dan over de gemeenten wordt verdeeld. Dat geldt vooral voor de budgetten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Met de reserve Sociaal Domein kunnen we de komende jaren een zo evenwichtig mogelijk sociaal beleid voeren. Dat geeft onze burgers de nodige rust, biedt instellingen een stabieler vooruitzicht en geeft onze gemeente de tijd om de veranderingen te realiseren die nodig zijn. Zo kunnen we blijven werken aan een goede kwaliteit van zorg voor de kwetsbare inwoners van onze gemeente.

Balans
De balans geeft aan hoeveel vermogen onze gemeente op 31 december 2015 had. Aan de linkerkant van de balans staan onze bezittingen, aan de rechterkant onze schulden.
Hieronder vindt u een sterk ingedikt overzicht van de balans op 31 december 2015 met de cijfers van vorig jaar erachter.

Balans gemeente Apeldoorn
Bedragen in miljoenen euro's

31-12-

31-12-

Eigen vermogen en

31-12-

31-12-

Bezittingen

2015

2014

schulden

2015

2014

Gronden en terreinen

39,5

41,3

Algemene reserve

-22,6

-18,9

Woonruimten

0,7

4,4

Bestemmingsreserves

50,8

60,4

Bedrijfsgebouwen

397,7

406,1

Rekeningresultaat

11,7

-3,8

Grond-, weg-, waterb.werken

57,6

58,5

Subtotaal eigen

39,9

37,7

Vervoermiddelen

2,3

1,7

vermogen

Machines en installaties

17,1

16,8

Uitgeleend geld

59,9

63,7

Voorzieningen

23,5

13,5

Voorraad gronden

81,3

90,8

grondbedrijf

Leningen

604,6

657,2

Overig

79,4

74,1

Overig

67,5

49,0

Totaal

735,5

757,4

735,5

757,4

Wat opvalt is dat onze bezittingen € 21,9 miljoen minder zijn dan op 31 december 2014. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • onze grondvoorraad is € 9,5 miljoen minder geworden, dat komt onder meer door grondverkopen.
  • de waardering van onze bedrijfsgebouwen is € 8,4 miljoen minder geworden; dat komt omdat we een aantal panden hebben verkocht voor bij elkaar € 6 miljoen en de waarde van gebouwen hebben verlaagd vanwege opheffing van twee kapitaallastenreserves.
  • het bedrag dat we hebben uitgeleend, is € 3,8 miljoen minder geworden.

Ons eigen vermogen is in 2015 bijna niet veranderd. Het was eind 2015 € 38,5 miljoen. Ons eigen vermogen is het totaal van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het rekeningresultaat.
Het bedrag van onze leningen is € 52,6 miljoen minder geworden en was eind 2015 € 604,6 miljoen.

Algemene Reserve
Bedragen in miljoenen euro's

Op basis van deze cijfers kunnen we zien dat de Algemene Reserve al in 2019 op € 15 miljoen uitkomt. Dat is het bedrag van de reserve dat we in 2022 wilden bereiken. Onze gemeente wordt dus financieel sneller gezond dan we hadden verwacht.