Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (de WOPT).

Het belangrijkste uitgangspunt van de WNT is dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Zij maken afspraken binnen de kaders van de WNT en leggen daar in het financieel jaarverslag transparant verantwoording over af. De wet schrijft onder andere voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Functie

Naam

duur
dienst-
verband
in 2015
 in dagen

deeltijd
factor

beloning

voorzieningen
ten behoeve
van beloningen
betaalbaar
op termijn

Totale
bezoldiging

Gemeentesecretaris

C.M. Sjerps

365

1,1*

€ 139.490,97

€ 15.934,50

€ 155.425,47

Griffier

A. Oudbier

365

1

€ 107.300,39

€ 14.953,44

€ 122.253,83

Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor gemeenten is € 178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Wij herkennen ons in de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT leggen wij geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

* In verband met het uitvoeren van taken voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het dienstverband van de gemeentesecretaris 40 uur.