SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1 / 01

Indicatornummer: D1 / 02

€ 783.549

€ 189.986

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01

Indicatornummer: D9 / 02

Indicatornummer: D9 / 03

Indicatornummer: D9 / 04

€ 2.249.274

€ 726.066

€ 420.306

€ 1.014.329

OCW

D10

(Volwassenen)Onderwijs (participatiewet) 2015-2017

Participatiewet

Contactgemeenten

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Besteding (jaar T) van educatie bij andere aanbieders dan roc's

Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch)

Ten minste 75% besteed aan roc’s
ja/nee (automatisch)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt

Aard controle nvt

Indicatornummer: D10 / 01

Indicatornummer: D10 / 02

Indicatornummer: D10 / 03

Indicatornummer: D10 / 04

Indicatornummer: D10 / 05

€ 1.472.430

€ 1.126.896

€ 0

€ 1.126.896

ja

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D10 / 06

Indicatornummer: D10 / 07

€ 345.534

€ 0

OCW

D11

Wet participatiebudget 2014 - overgangsrecht 2015 reservringsregeling deel educatie

Wet participatiebudget

Gemeenten

Besteding in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.

Baten in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D11 / 01

Indicatornummer: D11 / 02

€ 0

€ 0

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01

Indicatornummer: E3 / 02

Indicatornummer: E3 / 03

Indicatornummer: E3 / 04

Indicatornummer: E3 / 05

1

IENM/BSK-2015/9659

€ 285.150

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06

Indicatornummer: E3 / 07

Indicatornummer: E3 / 08

Indicatornummer: E3 / 09

Indicatornummer: E3 / 10

Indicatornummer: E3 / 11

1

IENM/BSK-2015/9659

€ 0

€ 285.150

€ 0

€ 0

Nee

I&M

E11B

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E11B / 01

Indicatornummer: E11B / 02

Indicatornummer: E11B / 03

Indicatornummer: E11B / 04

Indicatornummer: E11B / 05

Indicatornummer: E11B / 06

1

2008-001906

€ 136.577

€ 47.439

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11B / 07

Indicatornummer: E11B / 08

Indicatornummer: E11B / 09

Indicatornummer: E11B / 10

1

2008-001906

€ 510.000

€ 197.152

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11B / 11

Indicatornummer: E11B / 12

Indicatornummer: E11B / 13

Indicatornummer: E11B / 14

1

2008-001906

€ 0

€ 0

Nee

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen


Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01

Indicatornummer: E27B / 02

Indicatornummer: E27B / 03

Indicatornummer: E27B / 04

Indicatornummer: E27B / 05

1

 2013.016800

€ 298.298

€ 2.413.503

€ 0

€ 0

2

2014009639

€ 64.409

€ 66.238

€ 0

€ 0

3

2015004238

€ 262.425

€ 262.425

€ 6.129

€ 6.129

4

2015008913

€ 182.945

€ 182.945

€ 0

€ 0

5

2006021142

€ 137.861

€ 346.372

€ 359.329

€ 903.189

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06

Indicatornummer: E27B / 07

Indicatornummer: E27B / 08

Indicatornummer: E27B / 09

Indicatornummer: E27B / 10

1

 2013.016800

€ 621.550

€ 5.028.906

nvt

Ja

2

2014009639

€ 97.343

€ 100.107

nvt

Nee

3

2015004238

€ 268.554

€ 268.554

In 2014 niet tijdig vergoed

Ja

4

2015008913

€ 182.945

€ 182.945

nvt

Ja

5

2006021142

€ 497.190

€ 1.249.561

Jaar 2011 t/m 2014 dienen apart verantwoord te worden.

Ja

6

2011 = € 45.762,94 eigen middelen en € 18.214,33 provinciale middelen

7

2012 = € 644.999,99 eigen middelen en € 256.719,56 provinciale middelen

8

2013 = € 53.074,32 eigen middelen en € 21.124,37 provinciale middelen

9

2014 = € 25.900,73 eigen middelen en € 10.308,87 Provinciale middelen

I&M

E29

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)


Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E29 / 01

Indicatornummer: E29 / 02

Indicatornummer: E29 / 03

Indicatornummer: E29 / 04

1

STESY

€ 765.379

Ja

€ 1.831.542

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01

Indicatornummer: G1A / 02

Indicatornummer: G1A / 03

1

60200 Apeldoorn

1.009,26

77,93

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2015

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW


Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ


Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01

Indicatornummer: G2 / 02

Indicatornummer: G2 / 03

Indicatornummer: G2 / 04

Indicatornummer: G2 / 05

Indicatornummer: G2 / 06

€ 45.259.397

€ 1.507.538

€ 2.320.512

€ 20.024

€ 241.828

€ 1.254

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07

Indicatornummer: G2 / 08

Indicatornummer: G2 / 09

Indicatornummer: G2 / 10

Indicatornummer: G2 / 11

Indicatornummer: G2 / 12

€ 259.742

€ 15.185

€ 0

€ 12.708

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2015

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01

Indicatornummer: G3 / 02

Indicatornummer: G3 / 03

Indicatornummer: G3 / 04

Indicatornummer: G3 / 05

Indicatornummer: G3 / 06

€ 73.046

€ 92.700

€ 28.231

€ 241.779

€ 100.592

€ 0

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07

Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 09

€ 0

€ 0

Ja

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Gemeenten

Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak

Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie

Besteding (jaar T)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicatornummer: H1 / 01

Indicatornummer: H1 / 02

Indicatornummer: H1 / 03

24

21

€ 595.648