31-12-2015

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2014

Mutatie

06

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen

06.05

Prov. Gld/Rijk

0

929

929

-929

Diverse

0

183

183

-183

0

0

1.112

1.112

-929

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

189

189

189

189

189

189

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16

Vangnet BUIG

2.949

2.949

2.949

06.17

Saldo Hoogspanning PA904014 2014

930

930

930

Diversen < € 200.000

36

36

36

3.915

3.915

3.915

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

Diversen < € 200.000

1.265

1.090

1.265

1.265

1.090

1.265

Totaal overlopende activa medeoverheden

5.369

5.194

1.112

1.112

4.440

31-12-2015

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2014

Mutatie

11

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

11.06

Omzetbelasting

0

948

948

-948

11.08

Afrekening BBZ

0

293

293

-293

11.16

Algemene uitkering

0

998

998

-998

0

0

2.239

2.239

-2.239

Vooruitontvangen bedragen

11.17

RPA-regiogelden

0

72

72

-72

11.18

Provincie Gelderland luchtkwaliteitsmaatregelen

0

215

215

-215

11.20

GSO/ISV

0

6.121

6.121

-6.121

11.21

Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)

0

385

385

-385

11.22

Socer (Kemo eur. Subs.)

0

757

757

-757

11.23

Bijdragen gemeenten Stedendriehoek innov. projecten

0

261

261

-261

11.24

Rijksvergoeding Onderwijs Achterstanden Beleid

0

1.014

1.014

-1.014

11.30

Vooruitontvangen subsidie wegen Prov. Gld.

0

1.000

1.000

-1.000

11.31

BDU-subsidie

0

411

411

-411

11.32

Regio subs. Eendrachtsprengen

0

570

570

-570

0

0

0

10.806

0

12.179

-10.806

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.36

Afrekening BBZ 2014

293

293

293

11.37

Meeneemregeling WEB 2015

368

368

368

Diversen < € 200.000

237

237

237

898

898

898

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38

BROA GS0-ISV en Robuust

1.814

1.814

1.814

11.39

Transformatieprojecten regionale jeugdzorg

444

444

444

11.40

Regio subs. Eendrachtsprengen

341

341

341

11.41

LOG

1.147

1.147

1.147

11.42

Bijdrage provincie particuliere planontwikkeling

241

241

241

Diversen < € 200.000

2.079

2.079

2.079

6.066

6.066

6.066

Totaal overlopende passiva medeoverheden

6.964

6.964

13.045

14.418

-6.081