Progr

Omschrijving

31-12

uitgaven

vrijval

Overheveling

Overheveling

Totaal over

Toelichting op vrijval in 2015 en overheveling budget naar 2016

2014

overl. budget

overl. budget

overl. budget

nieuw budget

te hevelen

vanuit 2014

vanuit 2014

vanuit 2014

2015 naar

budget naar

in 2015

in 2015

naar 2016

2016

2016

1

Stadsdeelaanpak

50.400

50.400

50.000

50.000

Sinds eind 2013 loopt het project met betrekking tot de doorontwikkeling van de Stadsdeelaanpak. Dit project heeft behoorlijke vertraging opgelopen door een langere bestuurlijke behandeling en doordat veel andere eenheden hun advies hebben willen geven. De gemeenteraad heeft, zoals eerder verwacht, in september geen besluit genomen, maar heeft aangegeven over dit onderwerp nog verder door te willen praten. Deze vertraging leidt tot extra kosten voor het inhuren van de projectleider uit de managementpool. Daarnaast is het maken van toekomstagenda’s en stadsdeelplannen de afgelopen twee jaar uitgesteld tot na de besluitvorming over de nieuwe aanpak. Dit betekent dat er na de besluitvorming door de gemeenteraad in 2016 een fiks bedrag nodig is om de nieuwe Stadsdeelaanpak uit te voeren. Het reguliere budget zal hiervoor ingezet worden, maar dit is niet voldoende. Daarom het verzoek om een bedrag van € 50.000,- over te boeken naar 2016.

1

Inhuurbudget Dossiervoorziening

250.000

60.000

190.000

190.000

Betreft het overbrengen (en opschonen) van het archief van Stadhuis naar CODA. Werkzaamheden zijn gegund aan VADA. Start 1 juni 2015; gereed 31 december 2016. Prestaties liggen voor 24% in 2015 en voor 76% in 2016.

1

Vorming & Opleiding

27.760

27.760

28.000

28.000

De uitbouw van POW tot Apeldoorns KCC is gestart in 2015 en loopt door tot 2017. Een aantal medewerkers heeft in 2015 een ontwikkeltraject gevolgd om in 2017 te voldoen aan de vereisten van het KCC. Echter, de meerderheid van de medewerkers zal in 2016 of 2017 dit ontwikkeltraject nog moeten volgen. Hieraan zijn aanzienlijke opleidingskosten verbonden. Het restant van het in 2015 gereserveerde budget voor deze opleidingskosten wordt overgeboekt naar dienstjaar 2016.

1

Projectleiding onderzoek aanbesteding beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed

60.000

60.000

0

Middelen zijn ingezet.

1

Vorming & Opleiding

24.000

4.000

20.000

20.000

Dit betreft uitgestelde vorming- en opleidingafspraken en nog niet gehonoreerde wensen vanuit het individueel loopbaanbudget.

1

Vorming & Opleiding

45.300

45.300

0

Middelen zijn ingezet.

1

Implementatie DMS

25.000

25.000

0

Middelen zijn ingezet.

1

Inhuur datawarehouse Cognos

30.000

8.200

21.800

0

Restant niet meer nodig

1

Lobby

46.000

46.000

85.000

131.000

De voorbereiding voor het opstarten van de Europese lobby in Brussel heeft meer tijd gevraagd dan van te voren was ingeschat. Als gevolg hiervan zijn er nog relatief weinig uitgaven gedaan in 2015. In 2015 zou bijvoorbeeld ingezet worden op een subsudiespecialist, dit zal nu plaatsvinden in 2016. Ook zal in 2016 ingezet worden op het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

1

Monitoring

22.500

2.500

20.000

20.000

Dit betreft een vervolgonderzoek naar opleiding, woon- en werkloopbaan van HBO'ers in Apeldoorn. Dit onderzoek loopt inmiddels en wordt in de eerste half jaar van 2016 afgerond.

Reservering vakantiegeld

2.400.000

2.400.000

De invoering van het individueel keuzebudget is van rijkswege met een jaar uitgesteld.

Koppelingen DMS

90.000

90.000

In 2015 is eenmalig € 90.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf en implementatie van koppelingen tussen het DMS (document managementsysteem) en GWS en BWT. Hier is enige vertraging ontstaan, waardoor het geld wordt uitgegeven in 2016. De vertraging is ontstaan omdat de stuurgroep Digitaal iDeaal vorig jaar voorrang heeft gegeven aan de uitrol van DMS.Ook bleken de leveranciers van backofficesystemen nog niet alles gereed te hebben voor de koppelingen.

Incidentele kosten Tribuut c.a.

150.000

150.000

Tribuut heeft in 2015 budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van ICT-voorzieningen door de gemeente Apeldoorn. Deze werkzaamheden worden, conform de planning afgerond in 2016.

Overige vergoedingen Epe

110.000

110.000

Definitieve afwikkeling overdracht tribuut. Op basis van de nulmeting moeten er nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden om de volledige verantwoordelijkheid over te dragen aan Tribuut. Conform voorstel aan directieraad (IM dd 17 december 2015 D de Vries) wordt voorgesteld om € 110.000 over te hevelen.

1

Verkoop maatschappelijk vastgoed

400.000

400.000

In het kader van het bestuursprogramma Door! is door de raad in de MPB 2015 en verder een structureel budget van € 400.000 opgenomen in het kader van verkoop maatschappelijk vastgoed. In 2015 is het proces voor verkoop van maatschappelijk vastgoed afgerond waarbij zittende huurders of andere mogelijke kopers een beroep kunnen doen op een bijdrage in kader van aankoop van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Hoewel de beleidseenheden aanvragen kunnen afwijzen vanuit hun beleidskaders, heeft de raad met dit budget toch de mogelijkheid om gemeentelijke bijdragen te verstrekken aan partijen die maatschappelijk vastgoed van de gemeente willen kopen.
Op dit moment zijn 2 concrete aanvragen ingediend, daarnaast zal voor een voorgenomen aankoop op korte termijn een aanvraag worden ingediend.

Totaal programma 1

580.960

280.660

24.300

276.000

3.313.000

3.589.000

2

Explosieven

1.068.482

1.068.482

0

Alle middelen van 2015 zijn uitgegeven.

2

Veilige recreatieparken

20.000

20.000

0

Voor dit ondewerp is een andere financiering gevonden.

2

Winkelcentrum Anklaar

30.000

30.000

0

Middelen zijn ingezet.

Totaal programma 2

1.118.482

1.098.482

20.000

0

0

0

3

Beekbergse poort

27.000

27.000

0

Middelen zijn ingezet.

3

Parkontwikkeling Berg en Bos

35.236

35.236

0

Middelen zijn ingezet.

3

Versterken kanaalbruggen

1.092.615

1.092.615

0

Middelen zijn ingezet.

3

Maatregelen verkeersdoorstroming (reconstructie Wilhelmina Druckerstraat-Vosselmanstraat)

26.000

26.000

0

Middelen zijn ingezet.

3

Maatregelen verkeersdoorstroming (reconstructie kruising Kanaal Zuid - Lange Amerikaweg)

43.000

43.000

0

Middelen zijn ingezet.

3

Bruggen, tunnels , viaducten

24.240

24.240

0

Middelen zijn ingezet.

3

Bladruimen

60.000

60.000

0

Middelen zijn ingezet.

3

Fietsdoorstroomas Ugchelseweg

549.000

549.000

0

Middelen zijn ingezet.

3

Sierheesters ZO

25.000

25.000

0

Middelen zijn ingezet.

3

Onderhoud kunstwerken

25.000

25.000

0

Middelen zijn ingezet.

Wegenproject GR-2 Jachtlaan rotonde en Henri Dunantlaan

242.000

242.000

De rotonde Jachtlaan- Laan van Orden is vanwege bereikbaarheid achteraan in de planning geplaatst. Deze planning liep uit waardoor uitvoering in 2015 niet meer mogelijk was. Bij de Henry Dunantlaan bleek bij de uitwerking van de voorbereiding dat het project aanzienljk duurder werd dan voorzien. Daarom is de voorbereiding stopgezet. Gaandeweg het najaar bleek dat de meerkosten in 2015 konden worden gedekt. Het was echter te ver in het najaar om de uitvoering te starten.

Wegenproject GR-4 Vosselmanstraat-Badhuisweg

125.000

125.000

Hiervoor geldt exact hetzelfde als bij de Henry Dunantlaan.

Wegenproject GR-5 fietspaden, uitvoering Trommelaarshoeve

75.000

75.000

Het betreft hier een ontbrekende schakel in de padenstructuur. Inpassing in het park moest zorgvuldig worden voorbereid. Bovendien moeten burgers en wijkraad in de gelegenheid worden gesteld om mee te denken in dit proces. Dit heeft veel tijd gekost waardoor de uitvoering moest worden doorgeschoven naar 2016.

Bewegwijzering

22.000

22.000

Door een reorganisatie bij de NBD (voorheen ANWB) is de voorbereiding van het onderhoud in 2015 te laat ingezet. Hierdoor zullen de werkzaamheden in 2016 plaatsvinden.

Vervangen bomen Kanaal Zuid

71.000

71.000

Er loopt een studie naar het wegtracé Kanaal Zuid. Om deze reden zijn de bomen langs het kanaal in 2015 niet vervangen. Eén en ander is reeds in de turap gemeld.

Totaal programma 3

1.907.091

1.907.091

0

0

535.000

535.000

4

Herijken doelstelling AEN (Apeldoorn Energie Neutraal)

28.500

28.500

0

Middelen zijn ingezet.

4

Provinciale uitvoering EU richtlijn omgevingslawaai

263.897

263.897

0

Middelen zijn ingezet.

4

Project ACE Loenen energienuetraal

44.000

44.000

0

Middelen zijn ingezet.

Totaal programma 4

336.397

336.397

0

0

0

0

5

Invoering decentralisatie Jeugdzorg, regionaal

37.322

37.322

0

Afgerond.

Totaal programma 5

37.322

37.322

0

0

0

0

6

Participatiebudget - Re-integratie (project Ik Start Smart)

20.000

20.000

0

Middelen zijn ingezet.

6

Actieplan jeugdwerkloosheid

319.680

319.680

0

Middelen zijn ingezet.

Actieplan jeugdwerkloosheid 3

100.000

100.000

De centrumgemeente Apeldoorn ontvangt als uitkering in het Gemeentefonds voor 2015 en 2016 een bedrag van € 100.000 per jaar. In het totaal dus € 200.000 Dit bedrag is voor de uitvoering van het gezamenlijk ingediende plan van aanpak kwetsbare jongeren door: Werkplein Activerium, Deventer Werktalent, SDV Harderwijk en het Plein. Bij het plan zijn verder het RMC en het UWV betrokken. De verdeling van de middelen over de verschillende partijen vindt plaats in 2016.

6

Project Doen wat kan

92.461

92.461

0

Middelen zijn ingezet.

6

Regiocontract stedendriehoek

450.000

450.000

0

Middelen zijn ingezet.

6

Uitvoering van inburgering

55.433

35.000

20.433

20.433

Het rijk heeft voor 2014 € 110.866 extra beschikbaar gesteld voor de uitvoering van inburgering. De gemeenteraad heeft op 6 maart 2014 besloten om dit bedrag toe te voegen aan de Wet Inburgering. De raad heeft tevens besloten om van dit bedrag € 27.717 te reserveren voor 2015 en € 27.716 voor 2016.

6

Beschermingsbewind

113.000

113.000

0

Project liep tot 1-8-2015. Beschikbare middelen zijn niet in z'n totaliteit noodzakelijk gebleken vanwege kritisch kostenbeheer.

Regionaal Werkbedrijf

393.384

393.384

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de oprichting en inrichting van het Regionaal werkbedrijf (RWB). Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende gemeente, maar aan de in het Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de samenwerking tussen de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen. De hiermee gemoeide budget is in 2015 nog niet volledig benut en dient derhalve beschikbaar te blijven voor de opstartkosten in 2016.

Volwassenen en beroepsgerichte educatie

72.715

72.715

In 2015 zijn door Apeldoorn, als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio, overeenkomsten met diverse aanbieders, afgesloten. De in deze overeenkomsten vastgelegde prestaties zijn echter niet geheel in 2015 gerealiseerd maar lopen door tot in 2016. Om aan doorlopende verplichtingen in 2016 te kunnen voldoen wordt voorgesteld dit bedrag via een ROP mee te nemen naar 2016.

6

Oude Meeneemregeling

1.372.696

872.696

500.000

500.000

Met ingang van 2015 is de Participatiewet van kracht en daarmee is de "meeneemregeling" vervallen. In plaats hiervan is in de jaarrekening 2014 een ROP opgenomen van ca. €. 1,3 miljoen. Deze ROP is, na vaststelling van de jaarrekening 2014, via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2015. Om aan doorlopende verplichtingen te kunnen voldoen en reïntegratie-/partcipatieplannen voor de nieuwe doelgroep te realiseren wordt voorgesteld in de jaarrekening 2015 een ROP ad. €. 0,5 miljoen op te nemen. Overigens wordt verwacht dat het voordeel, bovenop de ROP, op het beleidsproduct "Participatie" ongeveer € 0,5 miljoen hoger uitvalt. In de MPB 2016-2019 wordt op blz. 128 aangegeven, dat voor 2016 rekening wordt gehouden met ombuigingsmogelijkheden van de stuurgroep Werk en Inkomen, waaronder eenmalig € 500.000 uit de meeneemregeling participatiebudget. Dit voordeel kan d.m.v. een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2015 als algemeen dekkingsmiddel voor de gemeentelijke begroting 2016 worden ingezet.

Totaal programma 6

2.423.270

1.030.141

872.696

520.433

566.099

1.086.532

7

Projectbudget decentralisatie (AWBZ en Beschermd Wonen)

950.000

950.000

0

Afgerond.

7

Vrouwenopvang / Huiselijk geweld

75.000

75.000

0

Afgerond.

7

Afbouw huidhoudelijk hulp

500.000

500.000

In 2015 is de Regeling voor de Huishoudelijke hulp afgebouwd. Nieuwe cliënten konden in 2015 geen beroep meer doen op de regeling, bestaande cliënten hadden nog recht op een overgangsperiode. Bedoeling was om alle cliënten tijdig te spreken zodat de regeling met ingang van 2016 zou stoppen. Dat is niet volledig gelukt.
Na het moment van herindicatie hebben de cliënten nog recht op 3 maanden overgangstermijn, waarin de HH doorloopt. Ook de kosten van de voorziening lopen dan door. Voor een aantal cliënten lopen de kosten door in 2016. Om de regeling uit te kunnen voeren en de prestaties alsnog na te kunnen komen wordt dit bedrag uit het overschot op dit budget in 2015 overgeheveld naar 2016. De geplande activiteiten hebben niet in het initiële begrotingsjaar 2015 plaats gevonden, maar vinden in het daarop volgende jaar 2016 plaats. Het budget wordt voor dezelfde activiteiten ingezet waaraan ze is toegekend. Omdat ervan uit is gegaan dat de regeling na 2015 stopt, is in de begroting 2016 ook geen budget meer voor deze voorziening opgenomen. In 2015 was daarmee sprake van incidentele middelen, waarvan de lasten zowel in 2015 als 2016 op de exploitatie drukken.

Vrouwenopvang / Huiselijk geweld

130.000

130.000

Moviera wordt door de centrumgemeenten Apeldoorn, Arnhem en Ede gesubsidieerd voor de aanpak van huiselijk geweld en vrouwenopvang (HG/VO). De centrumgemeenten hebben afspraken gemaakt over een aangepaste wijze van subsidiëring van Moviera, de inzet van de herverdeelde middelen uit de decentralisatie uitkering VO en de bekostiging van de analysefase. Ook worden er in '15 en '16 eenmalige kosten gemaakt voor het project Veilig Thuis. Deze afspraken leiden ertoe dat het financiële meerjarenperspectief in '16 en '17 een tekort laat zien. In de ‘regiovisie/transformatieagenda–HG en kindermishandeling’ hebben de betrokken regiogemeenten vastgelegd dat de door het rijk verstrekte financiële regionale middelen binnen de regio voor dit doel beschikbaar dienen te blijven en dat de tekorten in '17 en '18 worden gedekt uit de overschotten van voorgaande jaren – '15. De overheveling is noodzakelijk om de afgesproken prestaties na te kunnen komen, waarbij het om regionale middelen gaat waaraan de regiogemeenten hun goedkeuring moeten verlenen. Dit gebeurt in de door de regiogemeenten vastgestelde transformatieagenda.

7

Tegemoetkoming hulp bij huishouden (HHT)

290.000

290.000

Het college heeft besloten om – door middel van een ROP-post – het overschot uit 2015 van het budget Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) over te hevelen naar 2016 en te besteden aan urenuitbreiding van schoonmaakpakketten (van 6 naar 8 uur per 4 weken) voor minima en niet-minima. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van staatssecretaris Van Rijn om ervoor te zorgen dat de HHT gelden bijdragen aan werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen. We verwachten dat het resterende budget in 2015 op de HHT ruim € 250.000 bedraagt. Dit bestaat voor de helft uit ‘Van Rijn’ geld dat teruggestort moet worden naar de staatskas, indien dit niet wordt benut voor huishoudelijke hulp. Met dit besluit hoeven resterende middelen uit 2015 niet aan het rijk te worden terugbetaald. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad.
Om de regeling uit te kunnen voeren en de prestaties voor de urenuitbreiding na te kunnen komen wordt dit bedrag uit het overschot op dit budget in 2015 overgeheveld 2016. In 2016 is daar onvoldoende budget voor. Het budget wordt ingezet voor dezelfde activiteiten ingezet waaraan ze is toegekend.

Totaal programma 7

1.025.000

1.025.000

0

0

920.000

920.000

8

Omnisport herstel wielerbaan

965.000

965.000

In 2015 is een extra budget door de Raad vastgesteld voor het herstel van de wielerbaan in Omnisport. De daadwerkelijke besteding (uitgaven) van dit budget vindt plaats in 2016 gelet op de oplevering van het werk per 1 september 2016. Noodzakelijk is dan ook om het gehele budget over te hevelen naar 2016.

Totaal programma 8

0

0

0

0

965.000

965.000

9

Voorzienbare tekorten verwervingen Ecofactorij II

43.101

43.101

0

Middelen zijn ingezet.

9

Bestemmingsplannen

79.091

79.091

0

Middelen zijn ingezet.

9

Digitalisering Wabo

98.706

18.119

80.587

80.587

In het verlengde van de landelijke invoering van de WABO is besloten om de afhandeling van aanvragen omgevingsvergunning in Apeldoorn digitaal te gaan doen. De invoeringsdoelen zijn het verminderen van de financiële lasten en versnelde afhandeling van aanvragen. Het project digitalisering Wabo is in 2015 verder opgepakt, nadat de technische infrastructuur (nieuwe Citrix, DMS) op orde was; nagenoeg alle processen van vergunningverlening Wabo zijn gedigitaliseerd. Echter, de mate van digitalisering kan nog verder doorgevoerd worden door gebruik te maken van automatische koppelingen tussen verschillende applicaties. Hier was in 2015 geen ruimte voor, maar zal in 2016 uitvoering aan moeten worden gegeven en dit vraagt de nodige, financiële, investeringen. Het projectbudget is derhalve dan ook in 2016 nodig.

9

Uitbestedingsbudget woningbehoefteonderzoek en ontwikkeling woonbeleid

0

0

20.000

20.000

0

Middelen zijn ingezet.

0

0

27.500

27.500

0

Middelen zijn ingezet.

0

0

Totaal programma 9

268.398

187.811

0

80.587

0

80.587

Totaal

7.696.920

5.902.904

916.996

877.020

6.299.099

7.176.119