Specificatie van de Algemene Reserve

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2014

-18.912.239

Wijzigingen Algemene Reserve

-4.806.757

Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond

5.017.550

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2015

-18.701.446

Stand Algemene reserve

13.757.163

Stand Algemene Reserve, deel grond

-36.307.651

-22.550.488

Op de volgende twee bladzijden zijn de wijzigingen in de Algemene Reserve en Algemene Reserve, deel grond verder uitgewerkt.

Algemene Reserve

Doorrekening AR MPB2016-2019

Realisatie 2015

Doorrekening AR Jaarrekening 2015

Stand per 31-12-2014

22.412.963

22.412.963

Resultaat rekening 2014

-3.849.043

Stand per 1-1-2015

22.412.963

18.563.920

22.412.963

Ontwikkelingen 2015:

- Onttrekking voorfinanciering NUP gelden (algemene uitkering)

-885.000

-885.000

- Bijdrage van reserve onderwijshuisvesting conform besluitvorming rekening 2012

300.000

300.000

- bestemmingsvoorstel rekening 2013, budget ict 3 decentralisaties

-586.424

-516.120

- Archeologisch onderzoek

-77.401

-29.229

- Opbrengst verkoop Drieschoten (storting vanuit eenheidsplan 2014)

179.550

0

- eerste wijziging eenheidsplannen 2015

-32.000

-33.746

- Verkoop oneigenlijk woningbezit

1.300.000

1.289.323

- Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2014

3.849.043

- Kleinsma gelden

-750.000

- Begrotingswijzigingen 2015

-1.050.028

Bijdrage aan de Algemene Dienst 2015

-6.981.000

-6.981.000

Stand per 31-12-2015

15.630.688

13.757.163

13.757.163

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2016

223.632

223.632

Stand per 01-01-2017

15.854.320

13.980.795

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2017

416.352

416.352

Stand per 01-01-2018

16.270.671

14.397.147

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018

1.523.733

1.523.733

Stand per 01-01-2019

17.794.404

15.920.880

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

2.632.318

2.632.318

Stand per 01-01-2020

20.426.721

18.553.198

Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA

475.000

475.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

2.632.318

2.632.318

Stand per 01-01-2021

23.534.039

21.660.516

Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA

475.000

475.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

2.632.318

2.632.318

Stand per 01-01-2022

26.641.356

24.767.834

Correctie eenmalig nadeel 2019: storting BROA

475.000

475.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

2.632.318

2.632.318

Stand per 31-12-2022

29.748.674

27.875.152

In de kolom "Doorrekening AR MPB 2015-2018" treft u de doorrekening van de Algemene Reserve zoals deze is opgenomen in de MPB 2016-2019. De kolom "Realisatie 2015" geeft de realisatie in 2015 weer. De verschillen in begroting en realisatie zijn toegelicht bij de programma teksten. Tenslotte treft u in de kolom "Doorrekening AR Jaarrekening 2015" een nieuwe doorrekening van de Algemene Reserve waarbij rekening is gehouden met de realisaties in 2015.

Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie

Doorrekening AR MPB2016-2019

realisatie 2015

Doorrekening AR Jaarrekening 2015

Stand per 01-12-2015

-41.325.201

-41.325.201

-41.325.201

Rente 2015

3,4%

-1.405.057

-1.405.057

-1.405.057

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

6.422.607

Stand per 31-12-2015

-36.307.650

-36.307.651

-36.307.651

Rente 2016

3,4%

-1.234.460

-1.234.460

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2017

-31.119.504

-31.119.504

Rente 2017

3,4%

-1.058.063

-1.058.063

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2018

-25.754.960

-25.754.960

Rente 2018

3,4%

-875.669

-875.669

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2019

-20.208.021

-20.208.022

Rente 2019

3,4%

-687.073

-687.073

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2020

-14.472.487

-14.472.487

Rente 2020

3,4%

-492.065

-492.065

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2021

-8.541.945

-8.541.945

Rente 2021

3,4%

-290.426

-290.426

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2022

-2.409.764

-2.409.764

Rente 2022

3,4%

-81.932

-81.932

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 31-12-2022

3.930.911

3.930.911

Toelichting
In de Zomernota was voorzien dat de Algemene Reserve inlopen tekort grondexploitatie met een jaarlijkse annuïteit van € 6,4 mln eind 2022 op 0 zou lopen. Bij de rekening 2012 bleek dat het bedrag dat in 2012 aan deze reserve werd toegevoegd vanuit de investeringsscan en het opheffen van bestemmingsreserves, in werkelijkheid hoger was dan geprognosticeerd. Dit heeft een gunstig effect op de reserve. Omdat de annuïteit gelijk blijft, vertoont deze reserve eerder een positief saldo.