Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Bedragen

* € 1.000

Begroting

Begroting

Rekening

2015

2015

2015

primair

na wijziging

Reserve per 1-1

13.815

12.022

9.081

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

2.941

Totaal per 1-1

12.022

Algemene voeding

1)

Investeringsbudget GSO4, 1e tranche

300

300

300

2)

Investeringsbudget GSO4, 2e tranche

643

643

643

3]

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.000

3.000

3.000

4)

Bijdrage van de algemene dienst

300

300

300

tbv investeringen

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

4.243

4.243

4.243

Programma 1: Groene Mal

-828

-1.379

-969

Programma 4: Binnenstad

-1.975

-1.859

-2.015

Programma 8: Kanaalzone

-150

-335

-310

Programma 9: Complete wijken

-1.690

-2.418

-1.501

Programma 10: Alle jeugd telt

-527

-554

-542

Programma 14: Verkeer

-3.697

-4.085

-2.781

Programma 15: Milieu

-375

-678

-349

Programma 16: Overige

-300

-530

-389

Totaal netto onttrekkingen

-9.542

-11.838

-8.854

Verwacht uitgavenpatroon

Begroting 2015 (primair)

- verwachte uitgaven 2014 15%

-937

- verwachte uitgaven 2015: 70%

-6.679

Begroting 2015 (na wijziging)

- verwachte uitgaven 2015: 70%

-8.287

Reserve per 31-12

5.596

Vooruitontv. bedragen per 31-12

1.814

Totaal per 31-12

7.410

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

10.442

7.978

7.410

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn

MPB

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

(BROA)

progr.

2015

2015

2015

(bedragen x € 1.000)

primair

na wijziging

Programma 1: Groene Mal

3.13

Projecten beken en sprengen; herstel

Eendrachtspreng

prog. 3/722

72-

-147

-147

0

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.14

Herinrichting stadsranden

prog. 3/ 560

363-

-596

-495

-101

3.15

Beekbergsebroek

prog. 3/560

302-

-501

-287

-214

3.16

Betere aansluiting Apeldoorn West en

progr.3/560

Binnenstad op Berg en Bos

91-

-145

-79

-66

3.17

Landschapsbeheer

progr.3/560

-90

-61

-29

- subsidie provincie Gelderland

100

100

0

Totaal A-projecten programma 1

-828

-1.379

-969

-410

Programma 4: Binnenstad

4.2

Binnenstad

prog.9/810

75-

-281

-96

-185

4.3

Binnenstad GSO-4

prog.9/810

400-

-200

-661

461

(€ 1 mln uitgaven bij Brinkpark)

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

prog.9/810

Binnenstad, herinrichting binnenstad

1.100-

-533

-995

462

Binnenstad, bereikbaarheid, doorstroming,

bewegwijzering, fietsenstallingen

285-

-150

-44

-106

Binnenstad, transformatie, braakliggende

terreinen en leegstaande plinten

115-

-239

-219

-20

Voetgangersdomein Brinklaan

-456

-99

-357

- bijdrage EFRO voetgangersdomein Brinklaan

99

-99

Herinrichting Molenstraat Centrum

-170

-170

0

- bijdrage Molenstraat Centrum, BDU subsidie

170

170

0

Kruispunt Druckerstraat/Vosselmanstraat

-227

-227

0

- BDU subsidie

227

227

0

4.4

Renovatie Spoorstraat 23 t.b.v. onderwijs

progr. 9/822

Wittenborg University

-320

-256

-64

- subsidie provincie Gelderland

320

256

64

Totaal A-projecten programma 4

-1.975

-1.859

-2.015

156

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

14.1

Kanaalzone *

prog. 9/810

100-

0

0

0

Kanaalzone projectbureau

prog. 9/810

50-

-50

-25

-25

Kanaalzone, ISV-3-subsidie

- storting in grondexploitatie*

prog. 9/810

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Kanaalzone Vlijtsepark*

prog. 9/830

-285

-285

0

Kanaalzone Schatkamer van Zuid*

Totaal A-projecten programma 8

-150

-335

-310

-25

Programma 9: Complete Wijken

9.4

Wijken - De Maten (GSO-4)

prog. 1/001

100-

-265

-252

-13

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

De Maten vitaal

180-

-250

-240

-10

9.5

Wijken - Orden/Kerschoten (GSO-4)

prog. 1/001

150-

-328

-320

-8

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten

prog. 1/001

60-

-60

-10

-50

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.6

Verduurzamen van voorzieningen in wijken

en dorpen

- plannen en uitvoering

prog. 1/001

80-

-300

-328

28

- feitelijke uitvoering

prog. 1/922

80-

0

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.7

Verbeteren kwaliteit parken

prog. 1/001

150-

-347

-314

-33

- bijdrage groene kluis

52

52

0

- bijdrage eenheid B&O/RL/reserve bomenbestand

17

-17

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/810

40-

-50

-25

-25

15.2

Wijkontwikkelingsplan Zuid

prog. 9/810

200-

-120

-80

-40

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

prog. 3/214

650-

-750

-750

Totaal A-projecten programma 9

-1.690

-2.418

-1.501

-917

Programma 10: Alle Jeugd Telt

10.3

Wijken - Uitvoeren jeugdbeleid (GSO-4)

prog. 5/630

527-

-554

-542

-12

Totaal A-projecten programma 10

-527

-554

-542

-12

Programma 14: Verkeer

11.0

Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

prog. 3/211

3.697-

-4.085

-2.781

-1.304

verdubbeling Zutphensestraat

- bijdrage derden(BDU)

25.10

Gelders Fiets Netwerk: Fietspad Waterbergweg

progr. 3/560

en Noordweg

-58

-58

-0

- bijdrage Provincie Gelderland

58

58

0

Totaal A-projecten programma 14

-3.697

-4.085

-2.781

-1.304

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.1

Bodemmodule

prog. 4/723

375-

-678

-349

-329

Totaal A-projecten programma 15

-375

-678

-349

-329

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen MPB 2014-2017

prog. 1/922

300-

-548

-381

-167

30.6

Regio archeologie

progr. 8/541

-82

-69

-13

- bijdrage provincie Gelderland

43

45

-2

- bijdrage deelnemende gemeenten Regio

57

17

40

Stedendriehoek

Totaal A-projecten programma 16

-300

-530

-389

-141

TOTAAL

-9.542

-11.838

-8.854

-2.984

 de begrotingswijziging van het project Kanaalzone is reeds verwerkt bij de begrotingswijziging van de 

 nota MPG 

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2015) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2015 (na wijziging) zijn ca. € 3,0 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2015.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting     2015

Rekening                                                                                                                                                                                                     2015

Verschil
- = nadeel
+ = voordeel

BROA-programma
  1.   Groene mal
  4.   Binnenstad
  8.   Kanaalzone
  9.   Complete wijken
10.   Alle jeugd telt
14.   Verkeer
15.   Milieu
16.   Overig

-1.379
-1.859
-335
-2.418
-554
-4.085
-678
-530

-969
-2.015
-310
-1.501
-542
-2.723
-349
-389

410
-156
25
917
12
1.362
329
141

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 1: Groene mal (verschil € 0,4 mln voordeel)

  1. 3.14 Herinrichting stadsranden(verschil € 0,1 mln voordeel)

Betreft de realisatie van een 7-tal groene verbindingen tussen stad en stadsrand. Het project is deels in 2015 uitgevoerd en is naar verwachting in 2017 gereed.

  1. 3.15 Beekbergse Broek (verschil € 0,2 mln voordeel)

Realisatie van 3 projecten om de groene verbinding tussen de Maten en Beekbergerwoud te versterken. Alle projecten lopen. Gerealiseerd zijn inmiddels de verbetering van de padenstructuur Matenpark en aanpassing sportpark De Maten. Het onderdeel groene route door Beekbergse Broek wordt binnen de subsidietermijn gerealiseerd.

Programma 4: Binnenstad (verschil €  0,2 mln nadeel)

  • 4.2 Binnenstad (verschil € 0,2 voordeel)

  Dit budget betreft inzet van eigen middelen voor de ontwikkeling van de Binnenstad. Het gaat om kosten voor programmamanagement en uitgaven voor de herinrichting van Binnenstad. In 2015 betreft dit m.n. de kosten van de verkeersaanpassingen aan de Molenstraat in het Veldhuisgebied i.v.m. de veiligheidssituatie. Daarnaast blijven we in gesprek met de ontwikkelaar van de Van Berlo locatie om te komen tot nieuwe ontwikkelingen. Voor de Marktstraat-Beekstraat is definitief besloten deze locatie niet als een totale gebiedsontwikkelingslocatie te herontwikkelen.

  • 4.3 Binnenstad GSO4 (verschil € 0,4 mln nadeel)

Dit budget betreft de van de Provincie ontvangen middelen, met name GSO-4 gelden (uit het Stadscontract) en de Robuuste Investeringsimpuls.
Voor de 2e tranche GSO-4 was € 200.000 in 2015 en € 461.000 in 2016 geraamd. Het gehele budget is in 2015 uitgegeven. De grootste deel van het totale bedrag ad  € 661.000, heeft betrekking op investeringen in het Gevelfonds, het fietsparkeren, het Stadslab, de website Apeldoorn-Binnenstad.nl en de sfeerverlichting.
De belangrijkste projecten waarvoor vanuit de Robuuste Investeringsimpuls, BDU en EFRO uitgaven zijn gedaan, zijn de herinrichting van het voetgangersdomein in de binnenstad (Hoofdstraat en Brinklaan), de reconstructie van het kruispunt Vosselmanstraat/ Wilhelmina Druckerstraat en de inrichting van braakliggende terreinen (voornamelijk tijdelijk park Haven Centrum). Aan deze projecten is in 2015 totaal € 2,4 miljoen uitgegeven. Vanuit de BDU en EFRO is € 0,5 miljoen aan subsidie ontvangen.

Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,9 voordeel mln)

  1. 15.3  ISV -3 budget parkeergarage Anklaar (verschil € 0,8 mln voordeel)

Dit project betreft de aanleg van een parkeergarage in het winkelcentrum Anklaar. De parkeergarage wordt door de projectontwikkelaar gebouwd en komt medio 2018 gereed. Op dat moment wordt de parkeergarage overgedragen aan de gemeente en volgen de uitgaven.

Programma 14: Verkeer (verschil € 1,4 mln voordeel)

  1. 11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisportcentrum (verschil € 1,3 mln voordeel)

Dit project betreft de verdubbeling van de Zutphensestraat, inclusief aanpassing kruising Zutphensestraat, Laan van Osseveld en Laan van Erica. In 2015 is het grootste gedeelte van het civieltechnische project afgerond. Een aantal facturen wordt nog in 2016 betaald, inclusief afrekening van interne uren. Het project wordt in 2016 financieel afgerond.

Programma 15: Milieu (verschil € 0,3 mln voordeel)

  1. 27.1 Bodemmodule(verschil € 0,3 mln voordeel)

Binnen de (on)mogelijkheden van stagnerende bouwontwikkelingen is uitvoering gegeven aan het ISV-bodemprogramma 2010-2015. De beschikbare middelen (subsidies) blijven gereserveerd t.b.v. de gemeentelijke bodemopgave. Het bodembeleid, en hiermee ook de gemeentelijke bodemopgave (waaronder het restant van de periode 2010-2015), bevindt zich in een transitiefase. Vanaf 2016 gelden de afspraken uit het 2e nationaal bodemconvenant 2016-2020. De Wet bodembescherming zal worden opgenomen in de Omgevingswet en de gemeente wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van bodem en ondergrond. Door uitvoering van onder andere het Gebiedsgericht Grondwaterbeleid, de aanpak van het arseendossier en voormalige stortplaatsen heeft Apeldoorn hierin reeds de eerste stappen gezet. Het komende jaar dient de bodemopgave verder concreet te worden gemaakt.

Programma 16: Overig (verschil € 0,1 mln voordeel)

  1. 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,1 mln voordeel)

Jaarlijks wordt voor de periode 2014 t/m 2017 vanuit de BROA € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Voor 2015 was € 0,5 mln (€ 0,3 en restant 2014 ad € 0,2 mln) beschikbaar. Hiervan is in 2015 ca € 0,4 mln uitgegeven
aan de Giro d’Italia, de Stichting ondernemersfonds, Cleantech Tomorrow Congres, Apeldoorn Stagestad en Kwartiermaker citymarketing.