Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2015

Vermeer-dering wegens rente

Overige vermeer-deringen

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2015

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

-22.761.281

-1.405.057

11.860.973

10.245.123

-22.550.488

3.000.000

n.t.v.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Totaal Algemene Reserve

-22.761.281

-1.405.057

11.860.973

10.245.123

-22.550.488

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Egalisatie Bouwleges

1.596.886

4.565.667

4.108.384

2.054.169

n.v.t.

n.v.t.

Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.

Stelpost lok. woonw.bew./kerm.

119.186

119.186

0

geen

Dekking van optredende tekorten

Bereikbaarheid binnenstad

1.632.409

6.104.934

6.466.481

1.270.862

-3.000.000

3.000.000

Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad

Huisvuilrechten

5.223.384

20.035.373

21.346.409

3.912.348

-600.000

3.600.000

Egalisatie tariefsaanpassingen

Schildersonderh. openb. verlichting

806.476

320.000

486.476

0

1.000.000

Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.

Exploitatie begraafplaatsten

97.285

1.672.123

1.499.147

270.261

n.v.t.

geen

Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen

Vernieuwen bomenbestand

591.186

13.328

333.920

270.594

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve kapitaallasten Transformatieplan

3.105.097

128.862

160.500

3.073.459

0

n.v.t.

Dekking kapitaallasten Transformatieplan.

Reserve kapitaallasten Brinkparkgarage

977.871

977.871

0

0

n.v.t.

Dekking kapitaallasten Brinkparkgarage

Egalisatiereserve wegenonderhoud

362.497

2.500.000

2.500.000

362.497

0

n.v.t.

Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.

Reserve Onderwijshuisvesting

5.121.083

1.801.182

300.000

6.622.265

op termijn positief 10 jaar

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

47.921

47.921

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Topsportevenementen

168.503

160.000

8.503

0

n.v.t.

Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen

Overlopende projecten

7.696.921

7.176.119

7.696.921

7.176.119

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Huisvesting

1.735.633

36.480

97.781

1.674.332

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve aandelenkap. Teuge

986.248

45.042

941.206

0

n.v.t.

Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)

Reserve onderhoud stadhuis

2.335.993

2.335.993

0

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

2.337.000

2.337.000

0

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

BCF-reserve

584.134

375.000

209.134

0

n.v.t.

Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

9.080.849

5.929.743

9.415.056

5.595.536

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Concern reserve bedrijfsvoering

1.967.862

1.823.237

1.791.145

1.999.954

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Reserve de Haere

1.800.000

1.800.000

0

0

1.800.000

Deze reserve wordt gebruikt om voor een duur van ca. 20 jaar de kapitaallasten te dekken.

Algemene reserve Grondbedrijf

14.103.630

286.183

12.199.364

16.628.408

9.960.769

20.000.000

20.000.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

57.855.061

415.045

68.530.543

76.022.065

50.778.584

Totaal reserves

35.093.780

-990.012

80.391.516

86.267.188

28.228.096

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Beginbalans
01-01-2015

Vermeer-
dering wegens
rente

Overige vermeer-dering

Vermin-
dering

Boekwaarde
31-12-2015

Bijdrage van

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

93.617

72.654

40.526

125.745

eigen middelen

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeheer

299.304

300.000

125.782

473.522

derden

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Voorz. Riolering

4.988.983

17.617.180

18.044.447

4.561.716

derden

Ter dekking van vervangingsinversteringen en groot onderhoud van het riool

Voorz. Topsport

250.000

250.000

0

eigen middelen

Ter dekking van reeds aangegane verplichtingen in het kader van topsportevenementen

Voorz. Onderhoud Stadhuis

2.146.981

225.565

2.372.546

0

eigen middelen

Ter dekking (toekomstig) groot onderhoud

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

393.492

10.413.709

393.492

10.413.709

eigen middelen

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Frictiekosten

3.434.450

3.110.000

4.544.120

2.000.330

eigen middelen

Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie

Voorz. Bovenwijks

2.420.399

485.914

964.690

1.941.623

derden

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorz. Sociaal Deficiet

135.421

23.178

158.599

derden

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

19.111

19.111

derden

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

264.342

264.342

derden

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz. Onderhoud v.g.a.

1.878.995

1.987.059

278.032

3.588.022

eigen middelen

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Totaal

16.041.642

0

34.518.712

27.013.635

23.546.719