Stand van zaken
Voor het onderhoud werken we met Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s), volgens NEN 2767. Er zijn MJOP's voor bijna alle opstallen. Er zijn geen MJOP's voor tijdelijke objecten die we willen verkopen, en vastgoed dat we willen ontwikkelen. Daarvoor voeren we alleen het hoognodige onderhoud uit. De MJOP’s bepalen het onderhoud in de komende jaren en zijn de basis voor de onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf.
Voor een aantal objecten geldt (nu) nog een andere situatie. De huurder van dat vastgoed
moet namelijk ook het eigenarenonderhoud doen. Dat geldt voor Orpheus, CODA, Omnisport en ongeveer 65 panden van Accres. Bij deze objecten onderzoeken we of we het eigenarenonderhoud eventueel weer zelf gaan doen.

Programma 2015
De gemeente en Accres voeren het onderhoud uit volgens de MJOP’s. Een deel van de MJOP's gaan we in 2015 actualiseren. Hierbij houden we rekening met de redenen die te maken hebben met ons plan voor verkoop van panden op basis van het uitvoeringsprogramma van de Nota Gemeentelijk Vastgoed.
Voor enkele locaties maken we een nieuw MJOP. In de komende periode wordt ook duidelijk tot hoever we het eigenarenonderhoud gaan overnemen van CODA, Orpheus, Omnisport en Accres.

Wat hebben we gedaan in 2015?
We hebben in 2015 de MJOP’s geactualiseerd van de objecten die ons Vastgoedbedrijf beheert. We hebben ook de MJOP’s geactualiseerd van de panden die Accres beheert. De bekostigingssystematiek voor een aantal onderdelen moeten we nog verfijnen op basis van de nieuwe prestatieafspraken met Accres. We verwachten dat ons Vastgoedbedrijf de regie krijgt van het eigenarenonderhoud. De uitvoering van dit onderhoud blijft bij Accres.
We zijn begonnen met het onderzoek naar het overnemen van het eigenarenonderhoud van CODA en Orpheus. We weten de uitkomsten en gevolgen. We leggen die de komende tijd aan u voor om daar een besluit over te nemen.
Voor Omnisport koppelen we de overname van het eigenarenonderhoud aan de nieuwe contractonderhandeling met de exploitant.