Stand van zaken
In de MPB 2014-2017 bent u akkoord gegaan met een éénmalige aanvulling van € 350.000 in de reserve Begraafplaatsen. We hebben in 2014 een plan van aanpak gemaakt voor verbetering van de exploitatie van de begraafplaatsen. De reden daarvoor was dat we ons zorgen maakten over de terugloop van de egalisatiereserve. Op basis van dit plan van aanpak maken we een integrale visie op het beheer en de exploitatie van begraafplaatsen. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden van een natuurbegraafplaats. De éénmalige aanvulling in combinatie met de nieuwe integrale visie zorgt ervoor dat de reserve de komende jaren op peil blijft.

Programma 2015
We voeren in 2015 het onderhoud zoals dat staat in de Nota Begraafplaatsen, uit volgens de jaarlijkse begroting.

Wat hebben we gedaan in 2015?
De reserve Afkoopsom Begraven is toegenomen. We zijn begonnen met het onderzoek naar locaties en exploitatie van een natuurbegraafplaats. We werken het onderzoek uit in 2016.