Toen u de MPB 2015-2018 behandelde, is een motie ingediend onder de titel 'Ledig leningenportefeuille'. In de motie vraagt u ons u scenario’s voor te leggen de rentelasten te verminderen in samenhang met de standen van de Algemene Reserve, het weerstandsvermogen en dergelijke die we willen hebben. Hierover merken wij het volgende op.

De rentelasten zijn minder geworden doordat onze rentedragende schuld minder is geworden en de netto-schuldquote omlaag is gegaan. Bovendien konden we de leningen die nodig waren voor herfinanciering afsluiten tegen lagere marktrentes dan waarvoor zij in de boeken stonden. Ons beleid om beperkt te investeren, overtollige bezit af te stoten en op te schuiven van actief naar meer passief grondbeleid werpt zijn vruchten af. Een positievere uitkomst van baten-lasten heeft ook bijgedragen aan lagere rentelasten.
We zien al een paar jaar de rentelasten afnemen. In 2010 betaalden we nog ruim € 25 miljoen aan rente over de langlopende leningen, in 2015 was dat bijna € 18 miljoen. We gaan in de jaren na 2015 leningen herfinancieren (als de omstandigheden gelijk blijven), waardoor relatief duurdere leningen worden omgezet in leningen met lagere rentes. Hierdoor worden de rentelasten de komende jaren nog minder. In de lopende begroting houden we rekening met het inlopen van de verliesvoorziening van het Grondbedrijf. Ook dat draagt bij aan vermindering van de rentelasten. Daarnaast ‘sparen’ we om de Algemene Reserve te verhogen tot ten minste € 15 miljoen in 2022.

U vindt in bijlage K het overzicht van de leningportefeuille o/g per 31 december 2015.