Verbonden partijen zijn andere rechtspersonen waarmee we een bestuurlijk en financieel belang hebben. Bestuurlijk belang is een zetel in het bestuur van de rechtspersoon of stemrecht. Van financieel belang is sprake als we geld hebben gegeven (een aandelenkapitaal hebben gestort) en dat kwijt zijn als de rechtspersoon failliet gaat of als wij opdraaien voor financiële problemen van de rechtspersoon. Wij hebben bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). De omvang van onze verbondenheid (bijvoorbeeld de grootte van het geplaatst aandelenkapitaal) bepaalt hoe veel invloed we hebben op het beleid van de verbonden partij.
In de paragraaf is bij de verbonden partijen geen informatie verstrekt over de in 2015 behaalde (financiële) resultaten, omdat vrijwel alle partijen pas in het voorjaar hun jaarverslagen vaststellen. Van de BNG (programma 1) en de GGD (programma7) is al wel een voorlopig resultaat bekend; de BNG behaalde een winst van € 226 miljoen en de GGD jaarrekening laat een voordeel van ongeveer € 225.000 zien.