De gemeentewet bepaalt dat wij met een jaarrekening, jaarverslag en controleverklaring verantwoording aan u afleggen over het financiële beheer dat wij in het vorige begrotingsjaar hebben gevoerd.
Alle eenheden binnen onze organisatie hebben een bijdrage geleverd aan de jaarrekening en het jaarverslag.

Voor 2015 heeft een stelselwijziging plaats gevonden. Stelselwijzigingen moeten met terugwerkende kracht worden verwerkt. Dit betekent dat de beginbalans is aangepaste. Op basis van de gewijzigde regelgeving hebben we alle middelen uit de reserve riolering (€ 2,5 miljoen) omgezet naar de voorziening riolering.