In deze portefeuille zitten vooral de leningen die we volgens uw besluiten hebben gegeven aan woningbouwverenigingen, sportverenigingen (onder andere voor aanleg van kunstgrasvelden), (indirecte) starters- en duurzaamheidsleningen en dergelijke. Verder vallen hier de gelden onder die we hebben belegd vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen.

Mutaties beleggingenportefeuille

Begroting 2015

Rekening 2015

Bedragen (x € 1 miljoen)

Gemiddelde rente

Bedragen (x € 1 miljoen)

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2015

58,4

4,40%

62,2

4,42%

Nieuwe beleggingen

0,0

1,7

2,00%

Reguliere aflossingen

-0,4

4,40%

-0,8

0,12%

Vervroegde aflossingen

-3,5

5,17%

Renteherzieningen (oud %)

-0,6

4,40%

0,0

0,00%

Renteherzieningen (nieuw %)

0,6

4,20%

0,0

0,00%

Stand per 31-12-2015

58,0

4,36%

59,6

4,30%

Er was geen renteherziening meer. De lening was door het Wereld Natuur Huis voor aanvang van het kalenderjaar afgelost. Circulus-Berkel Milieu heeft haar recht gebruikt om de lening vervroegd af te lossen. Ook het Parkmanagement van de Ecofactorij heeft haar lening vervroegd afgelost. Dit kon beide boetevrij. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft per saldo voor ongeveer € 0,4 miljoen afgelost voor de startersleningen. We hebben vijf nieuwe leningen gegeven in het kader van het kunstgrasfonds. Daarnaast hebben we nog een lening gegeven in het kader van duurzaamheid en een lening aan een zwembad.