Netto schulquote

In het collegewerkprogramma hebben wij als aandachtspunt de schuld(quote) benoemd.
De definitie hiervan is:
(Onderhandse leningen + overige vaste schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva – lang lopende uitzettingen – kortlopende (debiteuren) vorderingen en uitzettingen – liquide middelen – overlopende activa)/ totaal van de inkomsten op de exploitatie begroting.

In tabel hieronder ziet u de netto-schuldquote volgens de begroting en volgens de werkelijkheid.

Jaar

Begroting

Rekening

Categorie provincie

Begroting

Rekening

2014

n.v.t

129%

n.v.t.

B

2015

135,7%

107,2%

C

B

2016

116,2%

n.b.b.

B

We hadden verwacht dat de netto-schuldquote iets zou toenemen ten opzichte van de rekening 2014. Maar in werkelijkheid nam de netto-schuldquote juist iets af. Wij zitten in de middelste categorie op basis van de criteria van onze toezichthouder de provincie.