Bij het inventariseren en kwantificeren van deze risico’s kijken we naar de kans, dat een risicogebeurtenis zich voordoet, naar het financiële effect van een risico en naar de impact op prestatie en imago van de gemeente. De risico’s worden opgenomen in de Apeldoornse risicomatrix en weergegeven in risicoprofielen.
De risico's van de Algemene Dienst (AD) kwantificeren we nu  op € 10,7 miljoen. Voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen gaan we ervan uit, dat het risico komende jaren niet wijzigt.

Grafiek 4.3: Ontwikkeling risico's Algemene dienst en financieel effect

TOP-risico's Algemene dienst

Nr.

Eenheid

Risico

Bedrag

Kans

I/S

Netto financieel gevolg weerstands-vermogen

Impact op de doelstelling

Impact op het imago

Totaal

Programma 1

264

Eenheid Financiën en control

Financiering en rente risico's

1.000.000

25%

S

500.000

2

2

4

262

Eenheid Veiligheid & Recht

Planschade

700.000

50%

I

350.000

1

1

2

601

Eenheid Financiën en control

Regionalisering

3.000.000

25%

I

750.000

1

1

2

474

Eenheid Personeel, Communicatie en Bestuursondersteuning

WW-lasten

800.000

50%

I

400.000

1

1

2

Programma 3

303

Eenheid Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc.

1.000.000

70%

I

700.000

3

3

6

Programma 7

561

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Onderwijshuisvesting

600.000

75%

S

900.000

2

1

3

Programma 8

422

Eenheid Vastgoed en grond

Omnisport knelpunten bouw

750.000

95%

I

712.500

3

3

6

Programma 9

526

Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

Leges omgevingsvergunning (opbrengst)

500.000

25%

I

125.000

1

1

2

Overige risicos

6.307.725

Totaal

1.193.550

Ten opzichte van de risico’s in de MPB 2016-2019 zijn er enkele risico's gewijzigd of erbij gekomen:
- Voor de  risico's in de 3 D's wordt een bestemmingsreserve gevormd.
- Het risico van de wielerbaan bij Omnisport is vervallen. Er zijn echter nog diverse andere bouwkundige knelpunten die nog opgelost moeten worden.
- Het risico van tegenvallende leges voor omgevings(bouw)vergunningen is aanzienlijk nu veel vergunningen vrijgesteld zijn van leges. Risico is, dat de uitvoeringskosten van deze taak niet volledig door de reserve bouwleges worden gedekt.
- Het onderhoudsrisico van CODA en Orpheus is kleiner geworden en geen TOP-risico meer nu gebleken is, dat de onderhoudsreserveringen van Orpheus voldoende zijn om het MJOP uit te voeren.
- Het risico van afwaardering van het vastgoed is kleiner geworden en geen TOP- risico meer nu een deel van het vastgoed in 2015 is verkocht.

Risicoprofielen risico’s AD

De TOP risico’s met de grootste impact wat betreft kans en risicobedrag zitten in kwadrant I (rechtsboven) van het risicoprofiel (kans > 25%, risico > € 500.000).

De matrix laat zien, dat de meeste risico's een geringe financiële impact hebben.