Onze gemeente voert een voorzichtig financieel beleid. Bij de voorbereiding van de (meerjaren)programmabegroting en aparte voorstellen toetsen we de budgetten die we nodig hebben. We brengen ook de risico’s in beeld. Op basis van richtlijnen voor de begroting leggen we algemene ontwikkelingen van de kosten door inflatie al vroeg vast. We houden voortdurend veranderingen in omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het rijksbeleid) in de gaten en bekijken wat de gevolgen daarvan zijn voor Apeldoorn. We geven daarbij bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de algemene en specifieke uitkeringen.

We hebben stappen gezet om de prestatieafspraken die u, wij en het management met elkaar hebben gemaakt, meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te maken. Daardoor krijgen we een beter beeld van mogelijke risico’s. In de tussentijdse rapportages die u van ons krijgt, rapporteren we over deze risico's. Zo leggen we het risicomanagement steeds beter vast in de integrale bedrijfsvoering. Het managen en daarmee beheersen van risico’s is een vast onderdeel binnen de bestaande cycli, processen en rapportages, om zo de functie van planning en control te versterken.

Bij het inventariseren van de risico’s maken we onderscheid in financiële risico’s en risico’s voor prestaties en imago. In de paragraaf Weerstandsvermogen staan de financiële risico's voorop. Die risico’s zijn voor een deel incidenteel en voor een deel structureel. Bij het bepalen van de grootte van de risico’s gaan we ervan uit, dat structurele risico’s in vier jaar worden gedekt door ombuigingen binnen de begroting of aanpassing van beleid of van beheersmaatregelen. Dit leidt tot een verdubbeling (200%) van het risicobedrag: 1e jaar 100%, 2e jaar 67%, 3e jaar 33%, 4e jaar 0%.