In 2013 hebben we voor de hele gemeente afspraken gemaakt over risicomanagement. We hebben die afspraken vastgelegd in de Nota Risicomanagement Gemeente Apeldoorn 2013. De afspraken zijn in 2014 en 2015 ingevoerd. Risicobeheersing is een cyclisch proces. In de begroting en de jaarrekening geven we een actueel beeld van de risico's en het weerstandsvermogen. In deze paragraaf weerstandsvermogen geven we aan wat de financiële invloed van de risico's is voor de komende jaren. We doen dat  op basis van deze jaarrekening 2015. We werken daarbij onze analyse in de MPB 2016-2019 verder uit.
We geven aan hoe veel weerstand(scapaciteit) we hebben en hoe die zich de komende jaren ontwikkelt. We berekenen hoe groot de risico's zijn en vergelijken het bedrag van de risico's met de hoeveelheid weerstand die we hebben. Zo  zien we wat ons weerstandsvermogen is.
We maken onderscheid in risico’s van het Grondbedrijf, risico’s van de drie decentralisaties (3 D’s) en risico’s in de Algemene Dienst.
De jaarrekening 2015 sluit met een resultaat van € 11,7 miljoen voor bestemming. Met verwerking van de bestemmingsvoorstellen is het resultaat 2015 € 3,8 miljoen negatief.  Het resultaat en het voorstel voor resultaatbestemming hebben we in onze analyse van het weerstandsvermogen verwerkt.
We stellen voor om € 14,2 miljoen te reserveren in een bestemmingsreserve Sociaal Domein. Daarmee kunnen we per risicosoort het risicobedrag en ons weerstandsvermogen (beschikbare dekkingsmiddelen) weergeven:

  • Risico's Grondbedrijf: Algemene Reserve Grondbedrijf
  • Risico's drie D's: Bestemmingsreserve Sociaal Domein
  • Risico's Algemene Dienst: Algemene Reserve (plus ruimte in de begroting en belastingcapaciteit).

Tot slot hebben we in deze paragraaf de financiële kengetallen opgenomen, zoals we dat moeten doen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Deze kengetallen vullen het beeld van de financiële positie van onze gemeente verder aan.

Wij concluderen, dat de financiële positie van gemeente Apeldoorn in 2015 is verbeterd. Het weerstandsvermogen verbetert sneller dan we hadden geraamd in de MPB 2015-2018:

  • De risico's van het Grondbedrijf zijn kleiner geworden.
  • Ook de risico's van de 3 D's zijn kleiner geworden. Maar die risico's blijven wel onzeker en we kunnen moeilijk bepalen hoe groot ze precies zijn. Daarom vinden wij het verstandig om een opvangbuffer/bestemmingsreserve te vormen voor de risico's die er nog zijn.
  • De risico's van de algemene dienst zijn beter beheersbaar geworden. De algemene reserve is nu nog negatief, maar zal de komende jaren positief worden en naar verwachting vanaf 2020 uitkomen boven onze streefwaarde van € 15 miljoen.
  • Onze schuld daalt, maar onze vermogenspositie en solvabiliteit blijven nog zwak.