Met het programma ‘Apeldoorn activeert’ willen we bereiken dat onze inwoners financieel onafhankelijk zijn en zo goed als zij kunnen meedoen in de samenleving. Door werk te hebben of - als dat niet lukt - maatschappelijk actief te zijn. Mensen die nog geen werk hebben gevonden, krijgen een inkomen.

Participatiewet
We hebben in 2015 in totaal 672 mensen naar werk bemiddeld. Hiervan zijn 502 mensen met een uitkering uitgestroomd naar fulltime werk. We konden 72 mensen al direct bemiddelen naar werk zonder dat zij een beroep hoefden te doen op een uitkering. Daarnaast hebben we 98 mensen via Direct Actief geholpen om parttime werk te vinden.
In 2015 hebben 621 inwoners een maatschappelijke bijdrage geleverd, bijvoorbeeld op een Talentplek. Het gaat hierbij om inwoners die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor wie re-integreren op de arbeidsmarkt nog niet aan de orde is.
We bevorderen uitstroom door werkgevers te inspireren om mee te denken en mee te doen. Ook binnen de gemeente zoeken we (leer)werkplekken zoals bij het gemeentelijke leerwerkbedrijf.

Sociale werkvoorziening
Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) instromen. Dat is het gevolg van de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 in werking is. Doel van die wet is dat zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk vinden. De Participatiewet vervangt (onder andere) de Wsw. Felua-groep begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een gewone baan.

Inkomen
Het aantal bijstandsgerechtigden kwam eind 2015 uit op 3.579. Dat is een toename met 2,3 procent. De bemiddeling naar werk steeg ten opzichte van 2014, van 602 naar 672. Ook het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijke bijdrage levert is toegenomen, van 554 in 2014 naar 621 in 2015. De toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering is een landelijke ontwikkeling. De toename van het bestand in Apeldoorn is lager dan gemiddeld in de referentiegemeenten.

Gemeentelijk minimabeleid
In 2015 zijn we begonnen met de uitvoering van het Sociaal Vangnet. Ruim 8.100 huishoudens hebben in 2015 gebruik gemaakt van één van de voorzieningen uit het Sociaal Vangnet. Aan in totaal 12.500 inwoners hebben we een strippenkaart gegeven, van wie 9.580 volwassenen en 2.950 kinderen zijn. Deze kinderen kregen in november ook een Kidskaart. Inwoners met een lager inkomen en hoge zorgkosten kunnen deelnemen aan de gemeentelijke Collectieve Aanvullende Zorgverzekering. In 2015 hebben 3.900 mensen deze verzekering afgesloten.

Klik hier voor Programma 6 in de jaarrekening