We kijken binnen het programma Jeugd en Onderwijs terug op een goed jaar. Het jaar 2015 stond in het teken van de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg. Uit de gesprekken die wij hebben met cliënten, de cijfers over de dienstverlening van het CJG en het kleine aantal klachten en bezwaren mogen we opmaken dat we onze dienstverlening op orde hebben.

Ook in financiële zin zijn we tevreden. Op het budget van € 42 miljoen voor de jeugdzorg hebben we ongeveer € 0,4 miljoen niet uitgegeven. Dat is overigens geen luxe, gelet op het feit dat het budget in 2016 weer € 4 miljoen lager is.

Decentralisatie Jeugdzorg
Per 1 januari 2015 is het CJG de toegangspoort naar jeugdzorg. We hebben de samenwerking met het onderwijs en de huisartsen versterkt. We hebben ongeveer 4.000 jongeren geholpen in de jeugdzorg. En daarnaast ongeveer 1.500 vragen voor lichtere opvoedingsondersteuning behandeld. Onze cliënttevredenheid kreeg in 2015 een 7,8. We hopen deze hoge cliënttevredenheid vast te houden. Bij dat alles willen we dat in de jeugdzorg het kind centraal staat. Wij investeren liever in preventie en lichte zorg dan in dure zorg: niet problematiseren, minder medicaliseren.

Gezondheidszorg jeugd
De pilot voor de Integrale Jeugdgezondheidszorg is in 2015 afgerond. Daarmee willen we gezondheidsproblemen van jongeren voorkomen en vroegtijdig opsporen en hen ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Hoewel hiermee de ‘knip’ tussen 0-4 en 5-19 is verkleind, is weer duidelijk geworden dat aansturing vanuit het CJG de goede weg is. Om problemen vroeg te signaleren en een integrale aanpak te realiseren. Hiervoor hebben we in 2015 gesprekken gevoerd met de GGD en met Verian. We gaan daarmee door in 2016 met als doel de jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2017 onder te brengen bij het CJG. Of dit lukt, hangt ook af van de hoogte van de kosten die met die samenvoeging te maken hebben.

Onderwijs
We willen voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting bieden voor een inspirerende leeromgeving. Op een manier dat er een evenwichtige spreiding van de scholen over de wijken blijft. We hebben in Apeldoorn een goed en breed aanbod van scholen. Soms kiezen we liever voor concentratie dan voor kleine locaties. Een voorbeeld daarvan is de combinatie van De Gong en het WEB. In 2015 is De Kakelhof gesloten. Deze school in Hoenderloo bleek helaas niet meer open te houden. We blijven ons best doen om ook juist in dorpen de scholen open te houden. We hebben een uitvoeringsagenda Educatie opgesteld en een Lokale Educatieve Agenda vormgegeven. Deze gaat in op onderwijs voor asielzoekers/statushouders, de ontwikkeling van integrale kindcentra en de afstemming tussen jeugdzorg en passend onderwijs.

Onderwijskansen vergroten
Onze leerplichtambtenaren hebben ruim 2.000 keer actie ondernomen om te zorgen dat leerlingen tot 18 jaar naar school gaan. Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) heeft bij ruim 1.400 leerlingen boven de 18 jaar ingegrepen om te zorgen dat ze een startkwalificatie halen. We werken hiervoor goed samen met het onderwijsveld. Samen hebben we onder meer de Integrale Sluitende Aanpak (ISA) ontwikkeld. Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) nam in 2015 iets toe. In vorige jaren nam het aantal af. We onderzoeken de mogelijkheden om het voortijdig schoolverlaten krachtiger aan te pakken.

Klik hier voor Programma 5 in de jaarrekening