In 2015 hebben we samen met onze inwoners en het bedrijfsleven gewerkt aan een (financieel) gezond Apeldoorn. We willen een comfortabele gemeente zijn, waarin iedereen meedoet, graag thuis komt, zich veilig voelt en goede dienstverlening krijgt. Een gemeente waarin zorg voor elkaar normaal is. Een gemeente met een rechtvaardig sociaal vangnet, in het bijzonder voor onze kinderen. We willen ook een ondernemende stad zijn met innovatie in economie, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. En met (top)sportevenementen, sportbeoefening en een sprankelend cultureel en toeristisch aanbod.

Contact
We vinden het belangrijk om veel en makkelijk contact te hebben met onze inwoners en bedrijven. Er gaat geen dag voorbij of we hadden ontmoetingen in de stad of de dorpen. Ieder lid van het college heeft zijn ‘eigen’ stadsdeel waarvoor hij de gebiedsverantwoordelijke is. Op de dinsdagmiddagen gaan we als college op werkbezoek. We communiceren niet alleen over besluiten, maar we leggen ook moeilijke vraagstukken aan de gemeenteraad en onze inwoners voor. Die manier van werken bevalt prima en daar gaan we mee door.

Wijkgericht Werken
In 2015 hebben we de Stadsdeelaanpak verder ontwikkeld en geëvalueerd. We hebben met de dorps- en wijkraden gesproken en stadsgesprekken georganiseerd. We hebben ook een aantal proefprojecten uitgevoerd om te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken. In de loop van 2016 hopen we met de gemeenteraad de nieuwe koers te kunnen bepalen.

Strategische doelen
We hebben in 2015 hard gewerkt aan de uitwerking van onze drie strategische doelen. In het programma Ondernemende stad zijn we druk bezig met onderwerpen die gaan over de arbeidsmarkt, over innovatie en het ondersteunen van de sectoren maakindustrie en ICT.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan Cleantech. We werken binnen de regio Stedendriehoek samen met 300 bedrijven en 4 onderwijsinstellingen aan duurzaamheidsopgaven in energie en afval. We hebben hiervoor een Cleantech-agenda gemaakt. De regio wil hierover afspraken maken met het Rijk in een zogeheten City Deal. Een van de belangrijkste onderwerpen is de verbreding van de A1 waarbij duurzame en innovatieve technieken worden toegepast.
Verder werken we aan de realisering van Toeristisch Toplandschap op basis van de nota ‘Welkom in Apeldoorn’. We hopen de gemeenteraad in 2016 het programma Vrijetijdseconomie ter vaststelling aan te bieden. In het nieuwe beleid verbinden we de evenementen met onze strategische doelen en onze citymarketing. We komen in 2016 ook met een voorstel over de comfortabele gezinsstad.
Samenwerking in de regio
De Stedendriehoek is de belangrijkste regio waarin we samenwerken. De samenwerking binnen deze regio is nog sterker geworden. Onder de naam Cleantech Regio spant de regio zich steeds meer in om de Cleantech-doelstellingen te halen.
We doen mee aan twee van de zes gebiedsopgaven, die de provincie heeft bepaald. Zowel in de Stedendriehoek als met de Veluwse gemeenten zijn we goed begonnen met uitvoeringsplannen voor die gebieden, die de basis vormen voor toekomstige provinciale subsidies.
Maar daar blijft het niet bij. We werken tegenwoordig bijvoorbeeld ook samen met de regio Noord-Veluwe in de arbeidsmarktregio Stedenvierkant. Een nieuwe samenwerking in 2015 is Gelrestad, waarin de vier grote Gelderse gemeenten (Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen) en de provincie Gelderland samenwerken. Verder is onze relatie met de gemeente Zwolle sterker geworden omdat we samen werken aan verbetering van de noord-zuid verbinding.
We zijn in 2015 nog twee nieuwe regionale samenwerkingen begonnen. Tribuut, dat voortaan de lokale belastingen int voor onze gemeente, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. En een gemeenschappelijke regeling die het (openbaar) vervoer en doelgroepenvervoer voor negen gemeenten gaat uitvoeren.

Gemeentelijke belastingen
In grote lijnen is de belastingheffing correct verlopen. Geen nieuws onder de zon. Met twee belastingsoorten is wel wat aan de hand. Op de ene, de forensenbelasting, hebben we lang gestudeerd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten die belasting nog niet in te voeren. In 2016 komen we opnieuw met een voorstel. De andere belasting, precario op kabels en leidingen, leggen we wel op, maar houden we buiten de begroting. Dat heeft alles te maken met een lopende procedure tegen deze belasting bij de Hoge Raad. Hoewel het om een andere gemeente gaat, kan de uitslag van invloed zijn op ons recht om deze belasting te kunnen opleggen. Zolang er geen zekerheid is, zetten we dit geld in een apart potje ‘voorziening precario’ en gebruiken we het niet. Over het jaar 2015 hebben we € 6,1 miljoen aan dat potje toegevoegd.

Documentmanagement
Soms lijkt het wel alsof automatisering en digitalisering alleen maar geld kost. Maar in 2015 hebben we een meevaller van bijna € 1 miljoen op documentmanagement. Door de toename van digitaal werken hebben we minder kosten van drukwerk en postverzending. We gebruiken de reproafdeling namelijk minder en we versturen minder post. Daarnaast kost het werk minder tijd en loopt er een reorganisatie bij het betreffende team. We hebben al eerder besloten om voor het structurele deel van deze voordelen de budgetten in 2016 te verlagen.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft intensief overleg gevoerd met de stad en de dorpen over de nieuwe taken in het kader van de maatschappelijke zorg, jeugdzorg en participatie en de uitwerking van het Sociaal Vangnet. De raad heeft een werkgroep Sociaal Domein ingesteld om te kijken hoe het gaat met de uitvoering van de nieuwe taken.

Vluchtelingen
In 2015 kwam een groot aantal vluchtelingen naar Nederland, vooral uit Syrië en Eritrea. Als gemeente zien we het als onze taak en morele plicht om die mensen op te vangen. We hebben dat in 2015 op verschillende manieren gedaan. Om te beginnen met een tijdelijke noodopvang, eerst in de Americahal, later op de Voorwaarts. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een locatie voor een asielzoekerscentrum voor de reguliere opvang van vluchtelingen. En ten slotte werken we aan de huisvesting en integratie van statushouders. Dat zijn vluchtelingen die een vergunning hebben om in ons land te blijven. We hebben telkens uitgebreid over deze onderwerpen gecommuniceerd met onze inwoners.

Klik hier voor Programma 1 in de jaarrekening