Programma/beleidsproducten

Primaire begroting 2015

Begroting 2015

Rekening 2015

Afwijkingen 2015

Rekening
2014
Saldo

(A)

(B)

(C)

(C)-(B)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

001 Bestuursorganen

6.519

0

-6.519

7.480

52

-7.428

8.073

79

-7.994

593

27

-566

-7.515

002 Bestuursondersteuning B&W

17.762

3.944

-13.818

18.538

3.944

-14.594

17.889

4.027

-13.862

-649

83

732

-12.708

003/004 Burgerzaken

5.381

2.847

-2.534

5.381

2.847

-2.534

5.118

2.851

-2.267

-263

4

267

-2.261

005 Bestuurlijke samenwerking

501

0

-501

501

0

-501

584

103

-481

83

103

20

-404

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

2.763

239

-2.524

2.817

239

-2.578

2.684

377

-2.307

-133

138

271

-2.513

330 Dividend nutsbedrijven

19

1.706

1.687

19

1.706

1.687

19

1.718

1.699

0

12

12

1.691

511 Vormings- en ontwikkelingswerk

97

0

-97

97

0

-97

102

0

-102

5

0

-5

-48

530 Dividend sport

0

260

260

0

260

260

0

260

260

0

0

0

260

721 Dividend afvalverwijdering

0

500

500

0

500

500

0

642

642

0

142

142

953

724 Begraafplaatsen

19

0

-19

19

0

-19

57

6

-51

38

6

-32

-41

913,914 Geldleningen en beleggingen

2.772

14.887

12.115

2.772

14.887

12.115

2.869

14.437

11.568

97

-450

-547

7.792

921 Algemene uitkering gemeentefonds

0

152.567

152.567

0

154.127

154.127

0

152.351

152.351

0

-1.776

-1.776

166.118

922 Algemene baten en lasten

7.448

13.491

6.043

10.954

13.495

2.541

18.832

25.311

6.479

7.878

11.816

3.938

-1.554

923 Uitkering deelfonds sociaal domein

0

137.555

137.555

0

139.015

139.015

0

139.943

139.943

0

928

928

930 t/m 941 Gemeentelijke belastingen

2.353

48.009

45.656

2.353

48.009

45.656

2.372

52.388

50.016

19

4.379

4.360

54.141

960 Saldi kostenplaatsen

-55

302

357

362

302

-60

8.422

8.858

436

8.060

8.556

496

3.721

Resultaat vóór bestemming

45.579

376.307

330.728

51.293

379.383

328.090

67.021

403.351

336.330

15.728

23.968

8.240

207.632

Bestemming via functie 980

11.738

10.280

-1.458

15.587

21.686

6.099

32.322

27.539

-4.783

16.735

5.853

-10.882

-5.586

Resultaat na bestemming

57.317

386.587

329.270

66.880

401.069

334.189

99.343

430.890

331.547

32.463

29.821

-2.642

202.046

Veiligheid

120 Brandweer en rampenbestrijding

12.173

865

-11.308

12.181

865

-11.316

11.663

881

-10.782

-518

16

534

-10.750

140 Openbare orde en veiligheid

5.103

1.961

-3.142

5.153

1.961

-3.192

4.905

1.396

-3.509

-248

-565

-317

-4.146

160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven

29

0

-29

2.058

0

-2.058

2.233

0

-2.233

175

0

-175

-3.126

Resultaat vóór bestemming

17.305

2.826

-14.479

19.392

2.826

-16.566

18.801

2.277

-16.524

-591

-549

42

-18.022

Bestemming via functie 980

0

0

0

0

1.187

1.187

0

1.615

1.615

0

428

428

526

Resultaat na bestemming

17.305

2.826

-14.479

19.392

4.013

-15.379

18.801

3.892

-14.909

-591

-121

470

-17.496

Openbare ruimte

210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

29.165

1.136

-28.029

32.441

645

-31.796

34.005

7.045

-26.960

1.564

6.400

4.836

-25.458

210, 212, 214 en 215 Openbaar vervoer

157

0

-157

157

0

-157

111

0

-111

-46

0

46

-359

214/215 Parkeren

7.161

6.577

-584

8.300

6.323

-1.977

6.582

6.094

-488

-1.718

-229

1.489

732

550, 560 en 580 Natuurbescherming

353

226

-127

352

226

-126

290

177

-113

-62

-49

13

-60

560 Openbaar groen

18.092

2.094

-15.998

19.006

2.194

-16.812

21.152

5.197

-15.955

2.146

3.003

857

-13.853

580 Recreatieve (speel)voorzieningen

494

0

-494

494

0

-494

379

12

-367

-115

12

127

-429

722/726 Riolering

10.510

12.091

1.581

10.511

12.091

1.580

11.936

11.848

-88

1.425

-243

-1.668

2.437

724/732 Begraafplaatsen

1.715

1.771

56

1.727

1.771

44

1.605

1.778

173

-122

7

129

-20

Resultaat vóór bestemming

67.647

23.895

-43.752

72.988

23.250

-49.738

76.060

32.151

-43.909

3.072

8.901

5.829

-37.010

Bestemming via functie 980

19.494

26.798

7.304

19.794

32.810

13.016

9.572

17.619

8.047

-10.222

-15.191

-4.969

1.325

Resultaat na bestemming

87.141

50.693

-36.448

92.782

56.060

-36.722

85.632

49.770

-35.862

-7.150

-6.290

860

-35.685

Milieu

721,725 Afvalverwijdering en -verwerking

21.218

20.299

-919

21.257

20.299

-958

21.589

21.081

-508

332

782

450

-1.003

723 Milieubeheer

5.372

462

-4.910

6.012

462

-5.550

6.058

1.768

-4.290

46

1.306

1.260

-4.263

Resultaat vóór bestemming

26.590

20.761

-5.829

27.269

20.761

-6.508

27.647

22.849

-4.798

378

2.088

1.710

-5.266

Bestemming via functie 980

19.267

20.347

1.080

19.267

21.037

1.770

20.140

21.047

907

873

10

-863

71

Resultaat na bestemming

45.857

41.108

-4.749

46.536

41.798

-4.738

47.787

43.896

-3.891

1.251

2.098

847

-5.195

Jeugd en onderwijs

421 Basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

23.974

1.891

-22.083

23.974

1.891

-22.083

23.309

1.873

-21.436

-665

-18

647

-23.617

480 Overige onderwijsaangelegenheden

9.416

4.681

-4.735

9.416

4.681

-4.735

9.452

4.932

-4.520

36

251

215

-4.159

530 Sport (schoolzwemmen)

157

90

-67

157

90

-67

159

81

-78

2

-9

-11

-83

650 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk)

514

20

-494

514

20

-494

430

0

-430

-84

-20

64

-428

670 Algemene voorzieningen jeugd

4.095

0

-4.095

5.133

851

-4.282

5.136

863

-4.273

3

12

9

-4.270

671 Eerste lijnsloket jeugd

2.985

0

-2.985

2.985

0

-2.985

2.934

295

-2.639

-51

295

346

-1.388

672 PGB jeugdzorg

2.750

0

-2.750

2.450

0

-2.450

2.127

0

-2.127

-323

0

323

682 Individuele voorzieningen jeugdzorg

37.622

0

-37.622

36.726

0

-36.726

36.722

0

-36.722

-4

0

4

683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

1.003

0

-1.003

1.003

0

-1.003

1.023

0

-1.023

20

0

-20

687 Ouderbijdrage onderwijs

0

494

494

0

494

494

0

120

120

0

-374

-374

715 Gezondheidszorg jeugd

2.475

200

-2.275

2.475

200

-2.275

2.427

0

-2.427

-48

-200

-152

-2.380

Resultaat vóór bestemming

84.991

7.376

-77.615

84.833

8.227

-76.606

83.719

8.164

-75.555

-1.114

-63

1.051

-36.325

Bestemming via functie 980

1.701

734

-967

2.101

771

-1.330

2.101

771

-1.330

0

0

0

-412

Resultaat na bestemming

86.692

8.110

-78.582

86.934

8.998

-77.936

85.820

8.935

-76.885

-1.114

-63

1.051

-36.737

Apeldoorn activeert

310 Stadsbank

2.665

517

-2.148

2.665

517

-2.148

2.542

489

-2.053

-123

-28

95

-2.200

482 Volwassenen en beroepsgerichte educatie

408

381

-27

1.576

1.454

-122

1.154

1.104

-50

-422

-350

72

-29

610 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en -subsidies

53.651

41.974

-11.677

53.595

41.917

-11.678

56.877

45.480

-11.397

3.282

3.563

281

-9.976

611 Sociale werkvoorziening

25.464

0

-25.464

27.341

0

-27.341

29.321

1.353

-27.968

1.980

1.353

-627

-361

614 Gemeentelijk minimabeleid

11.862

378

-11.484

12.600

378

-12.222

11.525

305

-11.220

-1.075

-73

1.002

-10.789

623 Reïntegratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

7.339

313

-7.026

8.532

313

-8.219

7.338

180

-7.158

-1.194

-133

1.061

-1.093

650 Kinderopvang

250

5

-245

250

5

-245

167

-1

-168

-83

-6

77

-155

Resultaat vóór bestemming

101.639

43.568

-58.071

106.559

44.584

-61.975

108.924

48.910

-60.014

2.365

4.326

1.961

-24.603

Bestemming via functie 980

0

1.192

1.192

0

4.365

4.365

1.109

4.179

3.070

1.109

-186

-1.295

-487

Resultaat na bestemming

101.639

44.760

-56.879

106.559

48.949

-57.610

110.033

53.089

-56.944

3.474

4.140

666

-25.090

Zorg en welzijn

620 Maatschappelijke begeleiding en advies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-699

621 Vreemdelingen

243

0

-243

243

0

-243

259

0

-259

16

0

-16

-233

630 Sociaal cultureel werk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

652 Voorzieningen gehandicapten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

661 Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo

3.825

91

-3.734

3.825

91

-3.734

3.271

94

-3.177

-554

3

557

-5.431

662 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

24.832

3

-24.829

24.982

3

-24.979

20.669

10

-20.659

-4.313

7

4.320

-12.427

663 Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo

47.869

1.866

-46.003

50.691

1.866

-48.825

47.820

4.698

-43.122

-2.871

2.832

5.703

-9.537

667 Eigen bijdragen

0

6.293

6.293

0

6.293

6.293

0

5.277

5.277

0

-1.016

-1.016

670 670 Algemene voorzieningen Wmo en 621 vreemdelingen

14.674

2.708

-11.966

14.327

2.704

-11.623

13.284

2.931

-10.353

-1.043

227

1.270

-8.786

671 Eerste lijnloket Wmo

11.617

0

-11.617

13.147

0

-13.147

13.341

361

-12.980

194

361

167

1.739

672 Maatwerkvoorzieningen PGB Wmo

7.596

0

-7.596

7.346

0

-7.346

5.938

33

-5.905

-1.408

33

1.441

714 Openbare gezondheidszorg

2.661

0

-2.661

2.661

0

-2.661

2.572

18

-2.554

-89

18

107

-2.248

Resultaat vóór bestemming

113.317

10.961

-102.356

117.222

10.957

-106.265

107.154

13.422

-93.732

-10.068

2.465

12.533

-37.622

Bestemming via functie 980

0

93

93

0

1.145

1.145

920

1.133

213

920

-12

-932

-1.988

Resultaat na bestemming

113.317

11.054

-102.263

117.222

12.102

-105.120

108.074

14.555

-93.519

-9.148

2.453

11.601

-39.610

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

002 Bestuursondersteuning B&W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-745

480 Overige onderwijsaangelegenheden

5.298

4.488

-810

5.298

4.488

-810

5.432

4.662

-770

134

174

40

-697

510 Bibliotheek

5.338

0

-5.338

5.338

0

-5.338

4.971

0

-4.971

-367

0

367

-5.173

511/540 Kunstzinnige vorming/talentontwikkeling

1.964

0

-1.964

1.964

0

-1.964

1.904

0

-1.904

-60

0

60

-1.977

530 A Omnisport

4.948

1.982

-2.966

5.913

1.982

-3.931

5.910

2.308

-3.602

-3

326

329

-3.178

530 B Sportverenigingen en -activiteiten

572

0

-572

572

0

-572

603

93

-510

31

93

62

-435

530 C Ruimte voor sport

4.899

0

-4.899

4.899

0

-4.899

4.943

0

-4.943

44

0

-44

-5.312

531 Groene sportvelden en terreinen

749

123

-626

617

123

-494

598

93

-505

-19

-30

-11

-809

540 A Creatieve industrie

1.718

0

-1.718

1.718

0

-1.718

1.719

25

-1.694

1

25

24

-1.437

540 B Podiumkunsten

8.323

3.093

-5.230

8.323

3.093

-5.230

8.267

3.074

-5.193

-56

-19

37

-5.528

541/002 Museum en archief

2.449

1.075

-1.374

2.449

1.075

-1.374

4.130

1.075

-3.055

1.681

0

-1.681

-1.678

541/821 Erfgoed en oudheidkunde

564

15

-549

646

114

-532

437

62

-375

-209

-52

157

-816

821 Stads- en dorpsvernieuwing

482

0

-482

462

0

-462

754

77

-677

292

77

-215

Resultaat vóór bestemming

37.304

10.776

-26.528

38.199

10.875

-27.324

39.668

11.469

-28.199

1.469

594

-875

-27.785

Bestemming via functie 980

0

271

271

43

297

254

982

350

-632

939

53

-886

175

Resultaat na bestemming

37.304

11.047

-26.257

38.242

11.172

-27.070

40.650

11.819

-28.831

2.408

647

-1.761

-27.610

Door! met de buitenstad

310/311 Handel en ambacht

2.167

444

-1.723

2.167

444

-1.723

2.302

445

-1.857

135

1

-134

-1.413

560 Openluchtrecreatie

548

0

-548

548

0

-548

771

63

-708

223

63

-160

-487

810 Ruimtelijke ontwikkeling

7.472

716

-6.756

7.256

716

-6.540

9.795

3.698

-6.097

2.539

2.982

443

-10.099

822 Volkshuisvesting

7.740

448

-7.292

8.206

768

-7.438

8.203

1.367

-6.836

-3

599

602

-6.911

823 Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen

0

4.187

4.187

0

4.187

4.187

0

4.566

4.566

0

379

379

4.641

830 Bouwgrondexploitatie

50.901

49.396

-1.505

32.089

34.129

2.040

26.350

28.522

2.172

-5.739

-5.607

132

-9.054

Resultaat vóór bestemming

68.828

55.191

-13.637

50.266

40.244

-10.022

47.421

38.661

-8.760

-2.845

-1.583

1.262

-23.323

Bestemming via functie 980

4.188

8.212

4.024

8.588

8.996

408

17.102

16.860

-242

8.514

7.864

-650

4.851

Resultaat na bestemming

73.016

63.403

-9.613

58.854

49.240

-9.614

64.523

55.521

-9.002

5.669

6.281

612

-18.472

Totaal programma 1 t/m 9

Saldo van baten en lasten

563.200

551.661

-11.539

568.021

541.107

-26.914

576.415

581.254

4.839

8.394

40.147

31.753

-2.324

Bestemming via functie 980

56.388

67.927

11.539

65.380

92.294

26.914

84.248

91.113

6.865

18.868

-1.181

-20.049

-1.525

Resultaat

619.588

619.588

0

633.401

633.401

0

660.663

672.367

11.704

27.262

38.966

11.704

-3.849

990 Overgeboekt saldo 990 naar balans

0

0

0

0

0

-11.704

-11.704

0

-11.704

-11.704

3.849

Resultaat na overboeking saldo naar balans

619.588

619.588

0

633.401

633.401

0

660.663

660.663

0

27.262

27.262

0

0

De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. Informatie over de WNT (Wet Normering Topinkomens) vindt u in bijlage I.
U vindt een toelichting per beleidsproduct in het onderdeel 'Wat heeft het gekost' bij de verantwoording over de programma's.