Staat van investeringen en kapitaallasten 2015

(bedragen x € 1.000)

Balans

Omschrijving

Boekwaarde

Vermeerdering

Bijdragen

Verkoop

Afschrijving

Extra

Totaal

Boekwaarde

Rente

Totaal

nr.

01-01-2015

van

van activa

2015

Afschrijving

Afschrijving

31-12-2015

2015

kapitaallasten

derden

B0101

Gronden en terreinen

41.340

670

2.521

2.521

39.489

1.707

4.228

B0102

Woonruimten

4.366

63

3.692

-

737

169

169

B0103

Bedrijfsgebouwen

406.071

3.296

618

9.812

1.206

11.018

397.731

19.004

30.022

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

58.535

2.263

623

2.327

297

2.624

57.551

2.824

5.448

B0105

Vervoermiddelen

1.661

958

366

366

2.253

56

422

B0106

Machines/apparaten/installaties

16.838

2.498

2.233

2.233

17.103

670

2.903

B0107

Overige materiële vaste activa

9.523

68

941

941

8.650

430

1.371

Totaal

538.334

9.816

623

4.310

15.679

4.024

19.703

523.514

24.860

44.563