Ambities

De ontwikkeling van het financiële beeld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kende in 2015 een ongekende dynamiek. Omdat de financiële risico’s groot waren hebben wij in Apeldoorn vol ingezet op het treffen van passende beheersmaatregelen. Dit heeft ertoe geleid dat wij in 2015 niet alle budgetten hebben uitgegeven. Dit resultaat is uitzonderlijk, maar nodig om financiële risico's in 2016 en daarna te dekken. Het overschot stelt ons in staat om de tekorten vanwege met name de verlaging van de rijksbijdragen beter het hoofd te bieden en de goede zorg aan kwetsbare inwoners van onze gemeente te waarborgen.

In Apeldoorn werken wij al lange tijd aan de gewenste transformatie binnen het sociaal domein. Zo kent onze gemeente sinds 2012 een 'gekantelde' werkwijze en hebben wij een breed aanbod van algemene voorzieningen, ontmoetingsplekken en talentplekken. In 2015 zijn wij voortgegaan op de ingeslagen weg.

Speerpunten

Preventie

 • We bevorderen sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. En we richten ons op het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
 • We doen optimaal een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht en eigen sociaal netwerk van inwoners van Apeldoorn;
 • Wij investeren eerst in preventie, informele zorg en algemene voorzieningen en dan in individuele maatwerkvoorzieningen. Uiteraard wordt meer hulp geboden als dat noodzakelijk is, ook vanaf 2015;
 • Wij versterken de samenwerking tussen netwerken gericht op hulpverlening.

Ondersteuning

 • We ondersteunen mensen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale aandoeningen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. We richten ons daarbij op zelfredzaamheid en participatie;
 • We plaatsen de cliënt centraal. Dit betekent dat elke cliënt één ondersteuningsplan en één regisseur krijgt;
 • We streven naar een redelijke inzet van professionele en betaalde ondersteuning: zo weinig als mogelijk, zoveel als nodig;
 • We geven cliënten voldoende vrijheid om te kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg

 • We bieden beschermd wonen GGZ, beschut wonen GZ en V&V en opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang).
 • Het Rijksbudget is taakstellend voor de uitvoering van de Wmo;
 • We betrekken de Rijksbezuinigingen op het budget voor de opvang van dak- en thuislozen en verslaafden bij het nieuwe budget voor ‘beschermd wonen GGZ’.

Risico's

Nr.Naam
561Onderwijshuisvesting
641Structureel onvoldoende budget zorgdomein
643Discontinuïteit zorg/dienstverlening en frictiekosten