Ambities

Met dit programma willen we bereiken dat inwoners financieel onafhankelijk zijn en naar vermogen participeren in de samenleving. Doelstellingen zijn:
1.   Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief;
2.   Inwoners komen uit met hun inkomen;
3.   Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe.

Speerpunten

Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief
Wij helpen de verschillende doelgroepen bij het zoeken naar een geschikte plek waar zij op hun eigen niveau een bijdrage leveren aan het arbeidsproces. Uitstroom uit de bijstand bevorderen we met het (door)ontwikkelen van het beproefde programma Direct Actief en instrumentaria voor re-integratie, zoals leerwerksettings. We bevorderen uitstroom door werkgevers te inspireren om mee te denken en mee te doen. Ook binnen de gemeente zoeken we (leer)werkplekken zoals bij het gemeentelijke leerwerkbedrijf.

Inwoners komen uit met hun inkomen
Een sobere en rechtvaardige uitvoering van de bijstand staat ook de komende periode centraal. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen. Wie in de schulden dreigt te raken, staan we tijdig bij. Wij zorgen voor een sociaal vangnet om onder andere de negatieve gevolgen van de decentralisaties te ondervangen.

Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe
We werken intensief verder aan de relatie met het onderwijsveld. Via het programma de Ondernemende Stad werken wij, mét ondernemers, aan het versterken van de (regionale) arbeidsmarkt. Als onderdeel daarvan hebben we in het Akkoord van Beekbergen belangrijke ambities neergelegd om samen met werkgevers de werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast werkt Apeldoorn als centrumgemeente actief mee aan de uitvoering aan het sociaal akkoord door het opzetten van een regionaal werkbedrijf en worden burgers aan een baan geholpen via Sociaal Aanbesteden.

Risico's

Nr.Naam
642Structureel onvoldoende budget bijstand