Ambities

We kijken binnen het programma Jeugd en Onderwijs terug op een goed jaar.

Het jaar 2015 stond in het teken van de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg. Uit de gesprekken die wij hebben met cliënten, de cijfers over de dienstverlening van het CJG en het (beperkte) aantal klachten en bezwaren mogen wij opmaken dat deze overgang redelijk goed is verlopen. Ook in financiële zin zijn wij tevreden. Op het budget van € 42 miljoen voor de jeugdzorg geven wij circa € 0,4 miljoen niet uit. Dat is overigens geen luxe, gelet op het feit dat het budget in 2016 weer € 4 miljoen lager is.

Binnen het domein onderwijs hebben we met de schoolbesturen belangrijke afspraken gemaakt in de Uitvoeringsagenda Educatie. Ook heeft de raad het Integrale Huisvestingsprogramma vastgesteld, waardoor er geïnvesteerd kan worden in scholen en gymzalen. Op het product onderwijshuisvesting geven we € 0,6 miljoen niet uit doordat investeringen in de gymzalen, die deels al in 2015 waren voorzien, doorschuiven naar 2016.

Er blijft in 2016 genoeg te doen. Zoals het verder versterken van ons preventieve jeugdaanbod. Het integreren van de jeugdgezondheidszorg, En het bieden van goed onderwijs aan asielzoekers en statushouders.

Onze ambitie blijft dat iedereen kan opgroeien in veiligheid en geborgenheid en voldoende kansen krijgt om eigen talenten te ontwikkelen.

Speerpunten

Jeugd:

  • Wij versterken de samenwerking met onze partners in het veld. Uitgangspunt is dat een gezin met meervoudige zorgvragen vanuit één team wordt geholpen door middel van een wijkgerichte aanpak;
  • Wij willen in de jeugdzorg dat het kind centraal staat. Wij investeren liever in preventie en lichte zorg dan in dure zorg: niet problematiseren, minder medicaliseren;
  • Wij streven ernaar met de beschikbare budgetten uit te komen. Dit is een grote opgave, mede omdat deze budgetten in 2016 met 10% dalen ten opzichte van 2015.

Onderwijs:

  • Wij zetten een samenhangende aanpak van onderwijsbeleid, arbeidsmarkt en economische zaken centraal. Dit heeft inmiddels geleid tot het programma voor de Ondernemende Stad en bijvoorbeeld Apeldoorn Stagestad;
  • Wij intensiveren de samenwerking met het onderwijs om ontwikkelingen, zoals het afnemen van de aantallen leerlingen, passend onderwijs en de overheveling van taken voor onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen, in goede banen te leiden;
  • Wij streven ernaar dat steeds meer vormen van hoger beroepsonderwijs zich vestigen in Apeldoorn. Waar kansen zich voordoen op dat vlak, benutten we die;
  • Wij helpen bij het vinden van de goede plek voor elk kind dat extra aandacht behoeft.