We hebben de overlopende passiva verdeeld in bedragen die we vooruit hebben ontvangen en overige overlopende passiva. Sinds 2015 moeten we, volgens de IV3-regelgeving, een andere verdeling maken. Dat verklaart waarom een groot aantal posten in een andere categorie is opgenomen.

Vooruit ontvangen bedragen
Dit zijn bedragen die we in 2015 hebben ontvangen, maar die niet te maken hebben met het boekjaar 2015. Het is geld dat we hebben gekregen voor prestaties die we in 2016 gaan leveren of uitvoeren. We mogen dat geld niet in de exploitatie opnemen en 'parkeren' het daarom tijdelijk op de balans. We hebben de bedragen verdeeld naar de diverse overheden. De bedragen die we van andere instellingen vooruit betaald hebben gekregen, staan bij overige overlopende passiva.

Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor diensten die in 2015 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We hebben de kosten in 2015 al wel in de exploitatie opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

11

Overlopende passiva

11.01

Nog te betalen bedragen

26.400

-26.400

11.02

Vooruit ontvangen bedragen

12.224

-12.224

11.03

Overige transitorische posten

5.259

-5.259

11.04

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

0

0

11.05

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

898

898

11.06

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

6.066

6.066

11.07

Overige overlopende passiva

57.075

56.071

Totaal overlopende passiva

64.039

43.883

19.152

De overlopende passiva zijn met € 19,2 miljoen toegenomen. De grootste oorzaak hiervan zijn de nieuwe taken door de 3 decentralisaties.