De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vast staat. Eind 2015 stond de schuld op korte termijn zo op de balans:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

10

Schulden op korte termijn

10.1

Crediteuren (extern)

3.342

5.162

-1.820

10.2

Kasgeldleningen

50.000

60.000

-10.000

10.3

Rekening courant niet fin.-instellingen

67

52

15

Totaal schulden op korte termijn

53.409

65.214

-11.805

Kasgeldleningen (10.2) en banksaldi (10.3)
We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen en kasgeldleningen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.

Rekening courant met niet-financiële instellingen (10.4)

Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds.