De post overlopende activa verdeelden we altijd in bedragen die we nog moeten ontvangen en bedragen die we vooruitbetaald hebben. Sinds 2015 moeten we, volgens de IV3-regelgeving, een andere verdeling maken. Dat verklaart waarom een groot aantal posten in een andere categorie is opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen
Op de post Nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2015 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. We verantwoorden de opbrengsten als opbrengst in de exploitatie en zetten als tegenboeking de post Nog te ontvangen bedragen op de balans. Op het moment dat we de opbrengst daadwerkelijk ontvangen, boeken we die af van de balanspost en vervalt de openstaande vordering. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden. Nog te ontvangen bedragen van andere instellingen hebben we bij de overige overlopende activa gezet.

Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen onder andere de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2015 hebben gedaan, maar die we in 2015 niet in de exploitatie hadden meegenomen. We 'parkeren' die betalingen op de balans en nemen ze later als kosten alsnog op in de exploitatie.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

06

Overlopende activa

06.01

Nog te ontvangen bedragen

15.663

-15.663

06.02

Vooruitbetaalde bedragen

8.185

-8.185

06.03

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

189

189

06.04

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

3.915

3.915

06.05

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

1.264

1.090

06.06

Overige overlopende activa

24.204

26.549

Totaal overlopende activa

29.572

23.848

7.895

De overlopende activa is in totaal met € 7,9 miljoen toegenomen. De grootste oorzaak hiervan zijn de nieuwe taken door de 3 decentralisaties.

Toelichting onzekerheid eigenbijdrage/ ouderbijdrage Wmo en Jeugd
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo en de Jeugdwet een bijdrage verschuldigd. De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om privacyredenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2015 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.