Dit is de samenstelling van onze liquide middelen:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

05

Liquide middelen

Kas / Bank / Giro

05.1

Kas

18

30

-12

05.2

Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

0

10

-10

05.3

Overige banken

258

1.481

-1.223

05.4

Kruisposten

14

-2

16

Totaal liquide middelen

290

1.519

-1.229

We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.

Schatkistbankieren
Eind 2013 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO)veranderd. Schatkistbankieren is een nieuw onderdeel geworden. Kort samengevat houdt dat in dat gemeenten liquide middelen die ze overhebben moeten 'stallen' bij het rijk. In de tabel hieronder ziet u dat we in 2015 geen liquide middelen bij het rijk hebben gestald. En dat we binnen de bandbreedtes van de wet zijn gebleven. Een uitgebreide versie van de tabel vindt u in bijlage K.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Drempelbedrag

3.989

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                1.850

          1.421

          1.289

          2.079

Ruimte onder het drempelbedrag

                2.139

          2.569

          2.701

          1.910

Overschrijding van het drempelbedrag

                      -  

                -  

                -  

                -