Onder vorderingen op korte termijn vallen de vorderingen die we binnen een jaar afhandelen. In het overzicht hieronder ziet u een opsomming van de vorderingen op korte termijn.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

04

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

Debiteuren (overige vorderingen)

04.1

Debiteuren algemeen

16.902

6.401

10.501

04.2

Debiteuren publieke organisaties

2.781

1.533

1.248

(excl. Belastingdienst)

04.3

Voorziening debiteuren algemeen

-10.364

-1.000

-9.364

9.319

6.934

2.385

04.4

Debiteuren Stadsbank

650

706

-56

04.5

Voorziening debiteuren stadsbank

-145

-158

13

505

548

-43

04.6

Belastingdebiteuren

12.295

18.263

-5.968

04.7

Voorziening belastingdebiteuren

-7.238

-12.927

5.689

5.057

5.336

-279

Vorderingen op openbare lichamen

(Belastingdienst)

04.8

Omzetbelasting

325

325

0

04.9

BTW-compensatiefonds

19.520

19.796

-276

19.845

20.121

-276

04.10

Rekening courant

1.104

0

1.104

Totaal vorderingen op korte termijn

35.829

32.939

2.890

Debiteuren (overige vorderingen) (04.1 t/m 04.7)
We hebben de post Debiteuren gesplitst in debiteuren publieke organisaties, belastingdebiteuren, bijstandsdebiteuren (Stadsbank) en overige debiteuren. We doen dat omdat de verschillende soorten debiteuren ieder hun eigen risicoprofiel hebben.

We hebben de voorzieningen voor 2015 voor dubieuze debiteuren op de volgende manier berekend:

  • De voorziening algemene debiteuren (04.3) hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling met individuele toetsing van debiteuren.
  • De voorziening debiteuren Stadsbank (04.6) hebben we op basis van een dynamische beoordeling.
  • De voorziening belastingdebiteuren (04.7) hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling van de debiteuren, die we daarna statisch hebben getoetst. U heeft in 2015 besloten precariobelasting te heffen bij nutsbedrijven. We hebben in 2014 de aanslagen over het heffingsjaar 2011 opgelegd en in 2015 de aanslagen over de heffingsjaren 2012 tot en met 2014. De nutsbedrijven hebben bezwaar gemaakt tegen de opgelegde aanslagen. Dit probleem speelt ook landelijk. Er ligt een beroepszaak bij de Hoge Raad. Ondanks hun bezwaar hebben de nutsbedrijven de aanslagen wel betaald. We leggen in 2016 de aanslagen over 2015 op. We hebben het bedrag van € 6,1 miljoen dat we aan precariobelasting over 2015 verwachten, opgenomen in het saldo debiteuren per 31 december 2015.

Voor de opbrengsten van de precariobelasting over de jaren 2011 tot en met 2015 van in totaal € 16,5 miljoen hebben we een voorziening gemaakt. Dat hebben we gedaan omdat nog niet duidelijk is of de Hoge Raad bezwaren gegrond verklaart. Van die € 16,5 miljoen is € 10,4 miljoen een voorziening Zaken onder de rechter en hebben we € 6,1 miljoen in 2015 afgetrokken van het debiteurensaldo, omdat € 6,1 miljoen onderdeel uitmaakt van het debiteurensaldo en € 10,4 miljoen is ontvangen.

Vorderingen op openbare lichamen (04.8 en 04.9)
Dit zijn vorderingen die we hebben op de Belastingdienst.

Rekening courant (04.10)
De rekening courant betreft de storting bij de SvN waarvoor nog geen leningen zijn verstrekt.