Hieronder ziet u de stand van de voorraden per 31 december 2014 en 31 december 2015.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

03

Voorraden

Niet in exploitatie genomen gronden

03.1

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

11.756

17.755

-5.999

03.2

Voorziening niet in exploitatie genomen

-5.898

-8.835

2.937

bouwgronden

5.858

8.920

-3.062

Onderhanden werk

03.3

In exploitatie genomen bouwgronden

144.482

151.234

-6.752

03.4

Voorziening in exploitatie genomen

-99.413

-97.716

-1.697

bouwgronden

45.069

53.518

-8.449

03.5

Overige grond- en hulpstoffen

30.378

28.328

2.050

Totaal voorraden Grondbedrijf

81.305

90.766

-9.461

03.6

Overige onderhanden werk

123

312

-189

Overigen

03.7

Vooruitbetalingen

31

38

-7

Totaal voorraden

81.459

91.116

-9.657

Deze tabel geeft de veranderingen van de bouwgronden die we in exploitatie hebben genomen:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

Vermeer-

Vermin-

31-12-2014

dering

dering

Mutatie in exploitatie genomen bouwgronden

03.3

Mutatie in exploitatie genomen

144.482

21.987

28.739

151.234

bouwgronden

Wij ramen voor de in exploitatie genomen gronden € 118 miljoen aan kosten en € 220 miljoen een opbrengsten. Het geraamde eindresultaat is € 42 miljoen nadelig. Deze bedragen zijn nominale waarden. De rente wordt niet in de grondexploitaties geraamd en is hier niet in opgenomen. Voor complexen waarbij de contante waarde van het geraamde eindresultaat nadelig is, hebben wij een verliesvoorziening getroffen. Een onderbouwing hiervan vindt u in het MPG 2016.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (03.1 en 03.2)
Niet in exploitatie genomen gronden (Niegg) zijn bouwgronden waarmee u van plan bent ('stellig voornemen') in de toekomst nog wat te doen, maar die u nog niet in exploitatie heeft genomen. We hebben per 31 december 2015 hierin de gronden opgenomen in de complexen Kieveen en Kanaalzone Remeha. We hebben die gronden gewaardeerd op de huidige marktwaarde. Dan hebben we voor het verschil een verliesvoorziening gemaakt bij onderdeel 03.2.
U heeft definitief besloten de Marktstraat-Beekstraat niet te ontwikkelen als een totale gebiedsontwikkelingslocatie. Daarom hebben we dat complex per 31 december 2015 ondergebracht bij Overige grond- en hulpstoffen (onderdeel 03.5). De bruto boekwaarde (opgenomen bij onderdeel 03.1) is hierdoor € 6,4 miljoen lager geworden. De verliesvoorziening (onderdeel 03.2) voor Markstraat/Beekstaat van € 3,7 miljoen is vrijgevallen en we hebben de gronden afgewaardeerd naar huidige marktwaarde.

In exploitatie genomen bouwgronden (03.3 en 03.4)
De boekwaarde van de gronden veranderen elk jaar met het saldo van kosten en opbrengsten. We hebben een verliesvoorziening gemaakt voor het deel van de boekwaarde dat we in de toekomst naar verwachting niet meer terugverdienen.
De bruto boekwaarde (onderdeel 03.3) van de gronden die in exploitatie zijn (Iegg), is in 2015 € 7,2 miljoen minder geworden. Dat komt door vaste kosten en opbrengsten en doordat we winst hebben genomen over het complex.

De grootste veranderingen zijn:

Kosten (boekwaarde verhogend)
(* € 1 mln)

Bouw- en woonrijpmaken

+€  6,1

Rente

+€  5,9

Apparaatskosten

+€  3,7

exploitatiekosten panden/percelen

+€  1,9

Overige kosten

+€  1,6

Opbrengsten (boekwaarde verlagend)

Verkoop bouwrijpe grond

-€ 23,3

Subsidies

-€   0,4

Exploitatieopbrengsten panden/percelen

-€   1,2

Bijdrage verliesvoorzieningen

-€   0,8

Overige opbrengsten

-€   3,0

Winstnames (boekwaarde verhogend)

Winstnames 2015
(vooral erfpacht, Anklaar, overige eigendommen)

+€  2,7

Een uitgebreide toelichting op de kosten en opbrengsten ziet u bij de toelichting op het product Bouwgrondexploitatie (830) in programma 9 van deze jaarrekening. Daar geven we een toelichting per kostensoort voor het totale Grondbedrijf (Iegg + Niegg).

De verliesvoorzieningen voor de Iegg (03.4) zijn met € 1,3 miljoen toegenomen. Dat komt onder meer door een (gewone) toevoeging van rente van € 3,9 miljoen per 1 januari 2015. Verder hebben we voor € 3,9 miljoen een algemene verliesvoorziening gemaakt voor Groot Zonnehoeve. De reden daarvoor is dat we van plan zijn een deel van het dure programma te vervangen door een goedkoper programma. De grootste afnames van de verliesvoorzieningen zijn:

  • Ecofactorij I (€ 1,7 miljoen)
  • Zuidbroek (€ 1,6 miljoen)
  • Groot Zonnehoeve (€ 0,9 miljoen)
  • Kantorenlocaties algemeen (€ 0,7 miljoen).

Ten slotte hebben we € 0,8 miljoen van de verliesvoorzieningen gebruikt voor afboeking van delen van Zuidwest Poort (voorziening Kantorenlocaties) en verlaging van de verkoopprijzen voor de woningbouw Zuidbroek (voorziening Kwalitatief woningbouwprogramma).

Overige grond- en hulpstoffen (03.5)

Bij de overige grond- en hulpstoffen hebben we ook de gronden met opstallen opgenomen waarvan we geen ontwikkeling meer verwachten. We mogen de boekwaarde daarvan alleen nog veranderen vanwege eventuele aankopen, maar niet meer door andere kosten en opbrengsten. Rente en beheers- en exploitatielasten van die gronden komen elk jaar ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf. We hebben eind 2015 Markstraat-Beekstraat voor € 2,8 miljoen opgenomen in die categorie. Dat is de belangrijkste verklaring voor de toename van € 2,1 miljoen. Daarnaast hebben we nog kleine afboekingen gedaan omdat we de waarde hebben aangepast aan de marktwaarde zoals die in 2015 is getaxeerd. De afboekingen zijn:

  • Kanaalzone € 0,3 miljoen
  • Zuidbroek € 0,1 miljoen
  • Kanaaloevers Veldhuis € 0,1 miljoen.

De andere veranderingen hebben te maken met verkoop van panden in het complex Overige ruwe gronden.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden:

Complex

31-12-2015

31-12-2014

Kanaalzone Remeha

4.883

4.800

Kieveen

6.873

6.605

Marktstraat/Beekstraat

-

6.350

Subtotaal

11.756

17.755

Verliesvoorzieningen

Kieveen

-5.898

-5.648

Beekstraat/Marktstraat

0

-3.187

Subtotaal

-5.898

-8.835

Nettoboekwaarde niet in exploitatie genomen bouwgronden

5.858

8.920

Overige grond- en hulpstoffen:

Complex

31-12-2015

31-12-2014

Kanaalzone (politiekavel, noordoost & sportvelden)

3.033

3.313

Marktstraat/Beekstraat

2.845

-

Beekbergsebroek

10.242

10.242

Ecofactorij II

3.887

3.897

Zuidbroek

2.619

2.743

PWA Zone

1.055

1.060

Kanaaloevers Veldhuis

4.776

4.888

Overige Ruwe Gronden

1.921

2.185

Boekwaarde overige grond- en hulpstoffen

30.378

28.328

In exploitatie genomen bouwgronden:

Complex

31-12-2015

31-12-2014

Kanaalzone Vlijtsepark

-12.795

-13.986

Kanaalzone Pilot Zuid

-594

-750

Zonnehoeve

24.025

24.240

Zuidbroek

98.927

100.000

PWA-zone

-602

366

Kanaaloevers Haven Centrum

9.946

9.248

Kanaaloevers Welgelegen

-766

-271

WC Anklaar

-5.972

-4.200

Zuid West Poort

5.175

5.504

Noord Oost Poort

3.822

4.991

Ecofactorij

24.479

27.314

De Voorwaarts

682

573

Diverse kleine grondbedrijfprojecten

-449

-765

Projecten restcomplexen

-2.044

-2.163

Weteringsebroek bouwgrond (voor rekening algemene dienst)

648

1.133

Subtotaal

144.482

151.234

Verliesvoorzieningen

Zonnehoeve

-8.551

-5.353

Zuidbroek

-75.122

-73.813

Kanaaloevers Haven Centrum

-8.542

-8.469

Zuid West Poort

-437

-380

Ecofactorij

-85

-1.808

Diverse kleine grondbedrijfprojecten

0

Projecten restcomplexen

-645

-593

Algemene verliesvoorziening Kantoren

-3.488

-4.500

Algemene verliesvoorz. Kwalitatief woningbouwprogramma

-2.543

-2.800

Subtotaal

-99.413

-97.716

Nettoboekwaarde van de in exploitatie genomen bouwgronden

45.069

53.518

Totaal voorraad

186.616

197.317

Totaal voorziening tekorten exploitaties

-105.311

-106.551

Totaal netto voorraad

81.305

90.766

Toelichting op algemene verliesvoorziening kwalitatief woningbouwprogramma

We hebben in 2014 een algemene verliesvoorziening gemaakt voor de aanpassing van het kwalitatieve programma binnen het Grondbedrijf. Met die verliesvoorziening hebben we de financiële gevolgen opgevangen van de aanpassing van het programma in de periode 2015-2019. We hebben met u afgesproken wanneer we deze voorziening mogen gebruiken.

Toelichting voorraad niet in exploitatie genomen gronden

Complex

Aantal m2

Aantal m2

Boekwaarde 1

Prijs per m2

31-12-2014

31-12-2015

Met stellig voornemen

Kanaalzone Remeha

25.604

25.604

4.883.000

190,71

Kieveen

114.518

114.518

975.000

8,51

Marktstraat/Beekstraat

5.756

145.878

140.122

5.858.000

41,81

Zonder stellig voornemen

Kanaalzone

82.752

81.883

3.033.000

37,04

Marktstraat/Beekstraat

5.756

2.845.000

494,27

Beekbergsebroek

1.210.008

1.210.010

10.242.000

8,46

Ecofactorij II

317.449

317.449

3.887.000

12,24

Zuidbroek

498.840

498.840

2.619.000

5,25

PWA Zone

14.080

14.080

1.055.000

74,93

Kanaaloevers Veldhuis

11.912

11.914

4.776.000

400,87

Zuiderpark

4.914

4.914

0

0,00

Overige ruwe gronden

344.404

270.621

1.921.000

7,10

2.484.359

2.415.467

30.378.000

12,58

Totaal

2.630.237

2.555.589

36.236.000

14,18

1 boekwaarde is inclusief verliesvoorziening en in sommige complexen zijn panden opgenomen

Overige onderhanden werk (03.6)

In het overig onderhanden werk hebben we voor € 0,1 miljoen het saldo opgenomen van uren die we (nog) niet hebben afgerekend met het Grondbedrijf.