De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, met een rente die langer en korter dan 1 jaar vast staat, die we aan anderen hebben gegeven. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2014 en 31 december 2015.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

02

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

02.1

Overige verbonden partijen

4.059

4.117

-58

Verstrekte leningen

02.2

Woningbouwcorporaties

21.400

21.400

0

02.3

Deelnemingen

0

3.312

-3.312

02.4

Overige langlopende leningen

37.143

37.513

-370

Vorderingen > 1 jaar

02.5

Vordering opbr. aandelen Nuon

0

879

-879

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

02.6

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.290

2.434

-144

Totaal financiële vaste activa

64.892

69.655

-4.763

De veranderingen in financiële vaste activa zijn het gevolg van:

  • nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
  • aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.

In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.

(bedragen x € 1.000)

Verstrekte

Ontvangen

Leningen

Aflossingen

Mutatie

Mutatie financiële vaste activa (alleen leningen)

Kapitaalverstrekkingen

02.1

Overige verbonden partijen

0

58

-58

Verstrekte geldleningen

02.2

Woningbouwcorporaties

0

0

0

02.3

Deelnemingen

3.312

-3.312

02.4

Overige langlopende leningen

596

966

-370

Vorderingen > 1 jaar

02.5

Vordering opbr. aandelen Nuon

0

879

-879

Totaal financiële vaste activa

596

5.215

-4.619

Woningbouwcorporaties (02.2)
In 2015 hebben de woningbouwcorporaties geen leningen afgelost.

Deelnemingen (02.3)
In 2015 kregen we een vervroegde aflossing van Circulus-Berkel Milieu. Daarmee zijn alle leningen aan deelnemingen afgelost.

Overige langlopende leningen (02.4)
Het Parkmanagement van de Ecofactorij heeft haar lening vervroegd afgelost. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft per saldo voor ongeveer € 0,4 miljoen afgelost voor de startersleningen. We hebben vijf nieuwe leningen gegeven vanuit het kunstgrasfonds. Daarnaast hebben we nog een lening gegeven in het kader van duurzaamheid en een lening aan een zwembad.

Vordering opbrengst aandelen Nuon (02.5)
We hebben in 2009 onze aandelen Nuon verkocht. De betaling is over een aantal jaren uitgespreid. We kregen in 2015 de laatste betaling.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden (02.6)
Op bijdragen aan activa waarvan anderen eigenaar zijn, hebben we alleen regulier afgeschreven.