De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle activa die eigendom zijn van de gemeente Apeldoorn. Boekwaarde = aanschafwaarde -/- cumulatieve afschrijvingen. Hieronder ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2014 en 31 december 2015.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

01

Materiële vaste activa

01.1

Gronden en terreinen

- economisch nut

39.489

41.340

-1.851

01.2

Woonruimten

- economisch nut

735

4.366

-3.631

01.3

Bedrijfsgebouwen

- economisch nut

391.784

399.927

-8.143

- economisch nut, met heffingsgrondslag

5.951

6.144

-193

01.4

Grond-, weg- en waterbouwk. werken

- economisch nut

8.444

7.557

887

- economisch nut, met heffingsgrondslag

39.928

41.188

-1.260

- maatschappelijk nut

9.179

9.790

-611

01.5

Vervoermiddelen

- economisch nut

2.253

1.661

592

01.6

Machines, apparaten en installaties

- economisch nut

17.103

16.838

265

01.7

Overige materiële vaste activa

- economisch nut

6.421

6.984

-563

- economisch nut, met heffingsgrondslag

2.227

2.540

-313

Totaal materiële vaste activa

523.514

538.335

-14.821

De veranderingen in materiële vaste activa zijn het gevolg van jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen.

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe

Bijdragen

Desinvest-

Af-

investeringen

van derden

teringen

schrijving

Mutatie

Mutatie materiële vaste activa

01.1

Gronden en terreinen

- economisch nut

670

2.521

-1.851

01.2

Woonruimten

- economisch nut

63

3.694

-3.631

01.3

Bedrijfsgebouwen

- economisch nut

2.319

618

9.844

-8.143

- economisch nut, met heffingsgrondslag

193

-193

01.4

Grond-, weg- en waterbouwk. werken

- economisch nut

1.927

623

417

887

- economisch nut, met heffingsgrondslag

336

1.596

-1.260

- maatschappelijk nut

0

611

-611

01.5

Vervoermiddelen

- economisch nut

958

366

592

01.6

Machines, apparaten en installaties

- economisch nut

2.498

2.233

265

01.7

Overige materiële vaste activa

- economisch nut

68

631

-563

- economisch nut, met heffingsgrondslag

313

-313

Totaal mutatie materiële vaste activa

8.839

623

4.312

18.725

-14.821

Toelichting (des-)investeringen
Er zijn in 2015 geen grote investeringen opgeleverd. Het grootste deel van de investeringen had te maken met vervanging en langlopende projecten zoals beken en sprengen. We hebben wel een deel van de vastgoedportefeuille verkocht. U ziet dat in de kolom desinvesteringen.

Bijdragen van derden
Volgens het BBV mogen we bijdragen van anderen aftrekken van de investeringen die we activeren. In dat geval activeren we de investering voor een lager bedrag dan waarvoor we die eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2015 ontvingen we bijdragen van anderen voor de beken en sprengen.

Investeringen met een maatschappelijk nut
De investeringen met een maatschappelijk nut (onderdeel 01.4 op de balans) zijn voor het grootste deel investeringen die te maken hebben met de aanleg en reconstructie van wegen. Rotondes schrijven we af in 40 jaar. De andere investeringen hebben voor het grootste deel een afschrijvingstermijn van 20 of 25 jaar.

Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie activeren we de investeringen waarvan we de kapitaallasten in de tarieven kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.

Activa in erfpacht
Bij de gronden en terreinen (onderdeel 01.1) horen voor € 2,1 miljoen gronden die we in erfpacht hebben uitgegeven via het Grondbedrijf. Daarbij gaat het vooral om de ondergrond van benzinestations. Daarnaast hebben we voor € 1,5 miljoen gronden van een woonwagenlocatie in erfpacht uitgegeven. De activa in erfpacht zijn in totaal € 3,6 miljoen.
In 2015 hebben we de ondergrond verkocht van drie benzinestations die we in erfpacht hadden uitgegeven. Daardoor is de boekwaarde € 0,2 miljoen lager geworden.
Verder hebben we de reserve De Haere van € 1,8 miljoen laten vrijvallen. We hebben tegelijk de boekwaarde van De Haere met hetzelfde bedrag verhoogd. We deden dat vanwege het besluit dat u bij het vaste stellen van over de jaarrekening 2014 heeft genomen.