(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

Activa

Vaste activa

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

466.229

478.673

-12.444

- economisch nut, met heffingsgrondslag

48.106

49.872

-1.766

- Maatschappelijk nut

9.179

9.790

-611

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

4.059

4.117

-58

- Leningen aan woningbouwcorporaties

21.400

21.400

0

- Leningen aan deelnemingen

0

3.312

-3.312

- Overige langlopende leningen

37.143

37.513

-370

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.290

2.434

-144

- Overige uitzettingen

0

879

-879

Totaal vaste activa

588.406

607.990

-19.584

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

5.858

8.920

-3.062

- Overige grond en hulpstoffen

30.378

28.328

2.050

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

45.192

53.830

-8.638

- Vooruitbetalingen

31

38

-7

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

19.845

21.654

-1.809

- Overige vorderingen

14.881

11.285

3.596

- Rekening courant

1.104

0

1.104

05

Liquide middelen

- Kas

18

30

-12

- Banken

272

1.490

-1.218

06

Overlopende activa

- Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

1.112

-1.112

- Overige overlopende activa

22.736

-22.736

- Nog te ontvangen bijdragen van de EU

189

189

- Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

1.264

1.264

- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

3.915

3.915

- Overige overlopende activa

24.204

24.204

Totaal vlottende activa

147.151

149.423

-2.272

Totaal Activa

735.557

757.413

-21.856

(bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Mutatie

Passiva

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

-22.550

-18.912

-3.638

- Bestemmingsreserves

50.779

60.381

-9.602

- Rekeningresultaat

11.704

-3.849

15.553

Totaal reserves

39.933

37.620

2.312

08

Voorzieningen

23.547

13.515

10.032

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

- Obligatieleningen

78.000

78.000

0

- Onderhandse leningen van pensioenfondsen

115.000

125.000

-10.000

en verzekeringsinstellingen

- Onderhandse leningen van banken

359.994

362.145

-2.151

en overige financiële instellingen

- Onderhandse leningen van medeoverheden

0

30.000

-30.000

- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

1.634

2.036

-402

- Waarborgsommen

1

1

0

Totaal vaste passiva

618.109

648.317

-30.208

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

50.000

60.000

-10.000

- Overige schulden

3.409

5.213

-1.804

11

Overlopende passiva

- Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

7.626

-7.626

- Vooruit ontvangen bedragen overig

4.597

-4.597

- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

0

0

- Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

898

898

- Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

6.066

6.066

- Overige overlopende passiva

57.075

31.660

25.415

Totaal vlottende passiva

117.448

109.096

8.352

Totaal Passiva

735.557

757.413

-21.856