Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere graadmeters voor de beoordeling van de financiële positie van onze gemeente. In de zomernota 2012 hebben we ook de Algemene Reserve aangewezen als graadmeter voor ons herstel.
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten gemeenten met ingang van 2016 bepaalde kengetallen (b tm g) in de paragraaf weerstandsvermogen opnemen, ook in de jaarrekening. Die kengetallen geven een beeld van de financiële houdbaarheid van onze gemeente.
De financiële positie van onze gemeente is in 2015 verbeterd. Dit blijkt uit de toename van het weerstandsvermogen en ook uit de tabel van financiële kengetallen hieronder.

De provincie Gelderland heeft bij de kengetallen een norm aangegeven. We hebben die verwerkt in de tabel hieronder. Voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente hanteert de provincie drie categorieën:
A = goed
B = voldoende
C = onvoldoende

Financiële Kengetallen:

Rekening
 2014

Begroting
2015

Rekening 2015

Begroting
2016

Norm
Cat A

Cate
gorie

a

Algemene reserve/ Reserve tekort grondbedrijf  2022 (in miljoenen)

€ 23,1

€ 20,9

€ 27,9

€ 33,4

> €15

goed

b

Netto-schuldquote

129,05%

135,66%

105,10%

116,24%

< 90%

B

c

Netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

116,64%

123,28%

94,95%

104,73%

< 90%

B

d

Solvabiliteitsratio

4,97%

2,52%

5,15%

4,01%

> 50%

C

e

Structrurele exploitatieruimte

-0,16%

-1,94%

2,20%

-0,25%

> 0%

A

f

Grondexploitatie

18,10%

16,66%

14,04%

12,05%

< 20%

A

g

Belastingcapaciteit

97,13%

97,90%

98,18%

97,49%

<95%

B

Tabel: financiële kengetallen jaarrekening 2015

Toelichting per kengetal.
a. Algemene reserve/ buffervermogen

Met de zomernota 2012 hebben we ons financiële herstelplan gepresenteerd. Het herstel is erop gericht om in 2022 weer genoeg vet op de botten te hebben. Het was ons doel dat de algemene reserve in 2022 minimaal € 15 miljoen zou zijn. Dat doel hebben we in de MPB 2016-2019 verhoogd naar € 20 miljoen. Dat deden we vanwege de taken, budgetten en risico's die we met de drie decentralisaties in het sociaal domein hebben meegekregen. We hebben de streefwaarde van de  algemene reserve nu weer op € 15 miljoen gezet, omdat we nu een aparte bestemmingsreserve voor het sociaal domein maken. We verwachten dat de algemene reserve per 2021 boven de streefwaarde van € 15 miljoen uitkomt.

b. Netto-schuldquote
De netto-schuldquote laat zien hoe veel schuld we hebben. Onze schuld is ten opzichte van vorige jaren minder geworden, maar nog steeds iets groter dan 100%. Een toelichting op de netto-schuldquote vindt u in onderdeel 2.2.1.5 van de paragraaf Financiering.

c. Netto schuldquote gecorrigeerd (verplicht)
De gecorrigeerde schuldquote is gedaald naar 97%.  De correctie gaat over geld dat wij hebben doorgeleend. In de paragraaf financiering gaan we ook verder in op dit kengetal.

d. Solvabiliteitsratio (eigen vermogen/ eigen plus vreemd vermogen)x 100%
Het eigen vermogen van onze gemeente is in 2015 ongeveer gelijk gebleven, € 37,3 miljoen. Onze schuldenlast is wel minder geworden. Daardoor is de solvabiliteit iets beter geworden. De provincie gebruikt een grens van 20% voor een voldoende solvabiliteit en 50% voor een goede solvabiliteit.

e. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte we hebben om extra eigen lasten te dragen. De structurele exploitatieruimte is verbeterd ten opzichte van vorige jaren. Dit is ook te zien aan het positieve rekeningresultaat. Daarbij merken we wel op, dat we de ruimte die we hebben berekend, niet hebben gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Die wisten we nog niet toe we deze paragraaf opstelden.

f. Grondexploitatie
Dit kengetal laat zien wat de verhouding is tussen de waarde van de grond en de totale (geraamde) baten. Het kengetal geeft aan welk risico onze gemeente loopt door waardevermindering van gronden die nog niet in exploitatie zijn, en van bouwgrond die in exploitatie is.

g. Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit laat zien wat de verhouding is tussen de belastingdruk van onze gemeente en het landelijke gemiddelde. We berekenen de belastingcapaciteit door de gemiddelde woonlasten van een gezin in Apeldoorn (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) te vergelijken met het landelijke gemiddelde van de woonlasten van een gezin. Onze belastingdruk ligt onder het landelijke gemiddelde.