Voor 2015 hadden we voorlopig rekening gehouden met € 50 miljoen aan nieuwe leningen. Dat bedrag werd uiteindelijk € 20 miljoen minder en kwam dus uit op € 30 miljoen. Daar zijn vier hoofdoorzaken voor:

  • We hebben meer gronden verkocht dan we hadden verwacht bij de begroting;
  • We hebben een behoorlijk deel van het oneigenlijk woningbezit afgestoten. Dat hadden we ook niet verwacht;
  • De post 'onderhanden werk' in het sociaal domein had een gunstige invloed gehad op het bedrag dat we moesten financieren. We krijgen elke week een vast bedrag van het rijk in het kader van de drie decentralisaties. Dat bedrag betalen wij door op basis van goedgekeurde facturen. We verwachten dat de post 'onderhanden werk' in het eerste halfjaar van 2016 minder wordt;
  • Er waren vertragingen in (investerings)projecten.

Aan het eind van het jaar was de ruimte om kort te financieren binnen de kasgeldlimiet helemaal gelijk aan de hoeveelheid kort geld die we werkelijk hebben opgenomen.
We moeten korte leningen, lange leningen en de positie in rekening-courant samen nemen om onze totale schuldpositie te bekijken. We hebben dat ook toegelicht bij de balans. Alles bij elkaar is onze schuld in 2015 met ruim € 51 miljoen afgenomen. In de tabel in de paragraaf leningportefeullie opgenomen gelden (o/g) ziet u de ontwikkeling van de lange schuld.