Onze gemeente heeft veel geld geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Dat zijn onder meer wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is erg belangrijk om onze gemeente op veel terreinen zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarom hebben we dat onderhoud voor een groot deel vastgelegd in allerlei meerjarenplannen, nota’s, visies en regelingen.
In deze paragraaf gaan we per onderwerp in op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, op de stand van zaken en op de plannen voor de komende periode. Hiermee willen we laten zien hoe we het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen waarborgen.